પંચાયત વિભાગ

અવનવા સમાચાર

અવનવા સમાચાર

જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતીની કાર્યક્ષેત્ર હેઠળની જાહેરાતો જોવા ક્લીક કરો.
જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતીની કાર્યક્ષેત્ર હેઠળની જાહેરાતો જોવા ક્લીક કરો.

ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી-૨૦૧૮ સ્‍ટાફની વિગતો તૈયાર કરવા બાબત
ગુજરાત વિધાનસભા ચૂંટણી-૨૦૧૮ સ્‍ટાફની વિગતો તૈયાર કરવા બાબત GIF

ગ્રામસભા માહે જુન - ૨૦૧૭ માં જીલ્લા તેમજ તાલુકાના અઘિકારીશ્રીઓની ગ્રામ સભામાં નિમંણુકની વિગત
ગ્રામસભા માહે જુન - ૨૦૧૭ માં જીલ્લા તેમજ તાલુકાના અઘિકારીશ્રીઓની ગ્રામ સભામાં નિમંણુકની વિગત GIF

Procees flow, checklist, timeline Professional Tax Registration​
Procees flow, checklist, timeline Professional Tax Registration​

Procees flow, checklist, timeline Property Tax Registration​
Procees flow, checklist, timeline Property Tax Registration​