પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠ આંકડાકીય માહિતી યોજનાઓની આંકડાકીય માહિતીશ્રમયોગી
 

શ્રમયોગી

 
કુલ શ્રમયોગીની સંખ્યા ૩૪૭૦
જુદી જુદી યોજના હેઠળ આવરી લીધેલ શ્રમયોગી ૧૮૩૮