પંચાયત વિભાગ

amreli-gam

મુખપૃષ્ઠમારું ગામઅમરેલી તાલુકો

અમરેલી તાલુકો

૧. અમરપુર (વરૂડી) ૧૯. ચીતલ ૩૭. જાળીયા ૫૪. માચીયાળા મોટા
૨. ટીંબલા ૨૦. દહીંડા ૩૮. જશવંતગઢ ૫૫. માચીયાળા નાના
૩. આંકડીયા મોટા ૨૧. દેવળીયા ૩૯. કામીગઢ ૫૬. માળીલા
૪. આંકડીયા નાના ૨૨. દેવરાજીયા ૪૦. કાઠમા ૫૭. માલવણ
૫. બાબાપુર ૨૩. ઢોલરવા ૪૧. કેરાલા ૫૮. માંડવડા મોટા
૬. બક્ષીપુર ૨૪. ફત્તેપુર ૪૨. કેરીયાચા ૫૯. મંડાવડા નાના
૭. ભંડારીયા મોટા ૨૫. ગાવડકા ૪૩. કેરીયાનાગરા ૬૦. માંગવાયળ
૮. ભંડારીયા નાના ૨૬. ગીરીયા ૪૪. ખડયાભાળીયા ૬૧. મેડી
૯. ચાડીયા ૨૭. ગોખરવાળા મોટા ૪૫. ખીજડીયા ખારી ૬૨. મોણપુર
૧૦. ચક્કરગઢ ૨૮. ગોખારવાળા નાના ૪૬. ખીજડીયા રડાડીયા ૬૩. નવાખીજડીયા
૧૧. ચંપાથાળ ૨૯. હરીપુરા ૪૭. લાલાવદર ૬૪. પાણીયા
૧૨. ચાંદગઢ ૩૦. ઇશ્વરીયા ૪૮. લપાળીયા ૬૫. પીપળલગ
૧૩. પીઠાવજાલ ૩૧. સાંગાડેરી ૪૯. સુરાગપુર ૬૬. વડેરા
૧૪. રાજસ્‍થળી ૩૨. સણોસરા ૫૦. તરકતળાવ ૬૭. વાંકીયા
૧૫. શંઠીયા ૩૩. સરંભડા ૫૧. તરવડા ૬૮. વરસડા
૧૬. રંગપુર ૩૪. શંભુપુરા ૫૨. થોરડી ૬૯. વેણીવદર
૧૭. રીકડીયા ૩૫. શેઠુભાર ૫૩. ટીંબા ૭૦. વીઠલપુર
૧૮. સજીયાવદર ૩૬. સોનારીયા