પંચાયત વિભાગ

argi-na-nikal-mate

મુખપૃષ્ઠઅરજીઓના નિકાલ માટે કોને મળશો?

અરજીઓના નિકાલ માટે કોને મળશો?

અરજીની વિગતકોને મળશો?
જિલ્લા પંચાયતને લગતા તમામ પ્રશ્નો માટે સંબધિત અધિકારીને મળવા છતાં નિકાલ ન થાય તોજિલ્લા વિકાસ અધિકારી
તલાટીને લગતા, પંચાયતને લગતા, જમીન બીનખેતીની કરવાને લગતા પ્રશ્નો માટેનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી
ગ્રામીણ ઘરોને વિસ્તરણ સરદાર પટેલ આવાસ યોજના - તાલુકા વિકાસ અધિકરી કૃષિ વિષયક યોજનાઓ માટે નાયબ નિયામક (ખેતી)
પ્રસુતિ સહાય, માતા કલ્યમણ સેવા, બાળ રસીકરણ, કુટુંબ કલ્યાણ, મલેરીયા નાબુદીજિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી
જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજંસીની યોજનાઓનિયામક, જિ. ગ્રા. વિ. એજંસી
પ્રાથમિક શિક્ષણને લગતુંજિલ્લા પ્રા. શિ. અધિકારી
અનુ. જાતિ/જન જાતિની ક્લ્યાણ ઉત્કર્ષસમાજ કલ્યાણ અધિકારી
પશુપાલનની વિવિધ યોજનાઓ અંગેનાયબ નિયામક (પશુપાલન)
ગ્રામ્ય દબાણો અંગેતાલુકા વિકાસ અધિકારી
માર્ગને લગતા પ્રશ્નોકા. ઈ. (મા.મ.)
પીવાના પાણી અને સિચાઈના પ્રશ્નોકા. ઈ. (સિંચાઈ)
તાલુકા વિકાસ અધિકારી
સહકારી મંડળીઓની નોંધણી, વહીવટીમદદનીશ જિલ્લા રજિસ્ટ્રાર
સંકલિતબાળ વિકાસ કાર્યક્રમને લગતા પ્રશ્નોકાર્યક્રમ અધિકારી (ICDS)