પંચાયત વિભાગ

dhari-gam

મુખપૃષ્ઠમારું ગામઘારી તાલુકો

ઘારી તાલુકો

 
૧. અમરતપુર ૨૧. દીવલા ૪૧. જીરા ૬૧. માધુપુર
૨. આંબરડી ૨૨. દુધાળા ૪૨. જુના ચરખા ૬૨. માણાવાળ
૩. ભાડેર ૨૩. ફાચરીયા ૪૩. કમી ૬૩. માલસીકા
૪. ભરડ ૨૪. ફતેગઢ ૪૪. કહોર ૬૪. માટનમાળ
૫. ભાયાવદર ૨૫. ગઢીયા ૪૫. કરમછી ૬૫. મીઠાપુર નક્કી
૬. બોરડી ૨૬. ગઢીયા ચાવંડ ૪૬. કથીરવદર ૬૬. મીઠાપુર (ડુંગરી)
૭. ચાંચઇ ૨૭. ગામલી મોટી ૪૭. કાથરોટા ૬૭. મોણવેલ
૮. છતડીયા ૨૮. ગરમલી નાની ૪૮. કેરાળા ૬૮. મોરઝર
૯. ડાભાળી ૨૯. ગરમલી ૪૯. ખંભાડીયા ૬૯. નાગધ્રા
૧૦. દહીડા ૩૦. ગીગાસણ ૫૦. ખીચા ૭૦. નવા ચરખા
૧૧. દાલખણીયા ૩૧. ગોપાલગ્રામ ૫૧. ખીશરી ૭૧. પાદરગઢ
૧૨. ડાંગાવદર ૩૨. ગોવીંદપુર ૫૨. કોટડા ૭૨. પણીયા ડુંગરી
૧૩. દેવલા ૩૩. હીરાવા ૫૩. કોઠા પીપરીયા ૭૩. પાણીયા (દેવસ્થાન)
૧૪. વાંગંધ્રા ૩૪. હુડલી ૫૪. ક્રાંગસા ૭૪. પરબડી
૧૫. ધારી ૩૫. ઇંગોરાળા ૫૫. કુબડા ૭૫. પાતળા
૧૬. રાજસ્થાની ૩૬. સમાઢીયાળા નાના ૫૬. તરસીંગડા ૭૬. વીરપુર
૧૭. રામપુર ૩૭. સરસીયા ૫૭. ત્રંબકપુર ૭૭. ઝર
૧૮. રાવણી ૩૮. શેમરડી ૫૮. વાઘવડી    
૧૯. શાખપુર ૩૯. શીવડ ૫૯. વાવડી    
૨૦. ઢોલરવા ૪૦. જાલજીવડી ૬૦. લાખાપાદર