પંચાયત વિભાગ

liliya-gam

મુખપૃષ્ઠમારું ગામલીલીયા તાલુકો

લીલીયા તાલુકો

 
૧. આંબા ૧૭. કલ્યાણપર ૩૩. સાજણટીંબા
૨. અંટાળીયા ૧૮. કણકોટ મોટા ૩૪. સૈઢાવદર
૩. બવાડા ૧૯. કણકોટ નાના ૩૫. ટીંબડી
૪. બવાડી ૨૦. ખારા ૩૬. વાઘણીયા
૫. ભેંસાણ ૨૧. ક્રાંકચ    
૬. ભેંસવડી ૨૨. કુંતાણા    
૭. ભોરીંગડા ૨૩. લીલીયા    
૮. બોડીયા ૨૪. લીલીયા નાના    
૯. ઢાંગલા ૨૫. લોંકા    
૧૦. એકલેરા ૨૬. લોંકી    
૧૧. ગોઢાવદર ૨૭. પાંચ તલાવડા    
૧૨. ગુંદરણ ૨૮. પીપળવા    
૧૩. હરીપુર ૨૯. પુંજાપાદર    
૧૪. હાથીગઢ ૩૦. પુતલીયા    
૧૫. ઇંગોરાળા ૩૧. રાજકોટ નાના    
૧૬. જાત્રોડા ૩૨. સલડી