પંચાયત વિભાગ

maru-gam

મુખપૃષ્ઠમારો તાલુકો

મારો તાલુકો


ક્રમતાલુકાગામ
અમરેલી૭૦
લાઠી૪૯
લીલીયા૩૭
બાબરા૫૭
કુંકાવાવ૪૫
ઘારી૭૦
ખાંભા૫૭
રાજુલા૭૨
જાફરાબાદ૪૨
૧૦બગસરા૩૧
૧૧સાવરકુંડલા૮૦

કુલ૬૧૫