મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેડીડીઓ વિષે

ડીડીઓ વિષે

શ્રી યોગેશ બી. નિરગુડે
  • ડીડીઓ નામ શ્રી યોગેશ બી. નિરગુડે (આઈ.એ.એસ)
  • હોદો જીલ્લા વિકાસ અધિકારી અમરેલી
  • સ૨નામું જીલ્લા પંચાયત અમરેલી
  • ફોન નં (૦૨૭૯૨) ૨૨૨૩૧૩
  • ફેકસ નં (૦૨૭૯૨) ૨૨૨૩૭૮
  • ઈ મેઈલ ddo-amr@gujarat.gov.in

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 26/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 918844