પંચાયત વિભાગ


જીલ્લા વિકાસ અધિકારી અમરેલી
શ્રી યોગેશ બી. નિરગુડે
હોદો:જીલ્લા વિકાસ અધિકારી અમરેલી
સ૨નામું:જીલ્લા પંચાયત અમરેલી
ફોન નં:(૦૨૭૯૨) ૨૨૨૩૧૩
ફેકસ નં:

(૦૨૭૯૨) ૨૨૨૩૭૮

મોબાઇલ નં-
ઈ મેઈલ:ddo-amr@gujarat.gov.in