મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેડીડીઓ વિષે

ડીડીઓ વિષે

DDO
  • ડીડીઓ નામશ્રી સી.એમ.પાડલીયા
  • હોદો જીલ્લા વિકાસ અધિકારી અમરેલી
  • સ૨નામું જીલ્લા પંચાયત અમરેલી
  • ફોન નં (૦૨૭૯૨) ૨૨૨૩૧૩
  • ફેકસ નં (૦૨૭૯૨) ૨૨૨૩૭૮
  • ઈ મેઈલ ddo-amr@gujarat.gov.in

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 17/6/2019

વપરાશકર્તાઓ : 954603