પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠ પ્રમુખશ્રી

શ્રી રવજીભાઇ વાઘેલા

શ્રી રવજીભાઇ વાઘેલા
હોદો:પ્રમુખશ્રી, જિલ્લા પંચાયત અમરેલી
સ૨નામું:જીલ્લા પંચાયત કચેરી, અમરેલી
ફોન નં:(૦૨૭૯૨) ૨૨૩૩૪૮