પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓપંચાયત શાખાશાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી

કારોબારી સમીતીની વહીવટી કામગીરી
સામાન્ય સભાની વહીવટી કામગીરી
અપીલ સમિતિની વહીવટી કામગીરી
જુથ ગ્રામ પંચાયતોનુ વિભાજનની કામગીરી
ગ્રામપંચાયતની બોડીનુ કલમ ૨૫૩ તળે વિસર્જનની કામગીરી
પદાધિકારીઓ સામે તપાસ પગલા લેવાની કામગીરી
પાવનગામ - તીર્થગામ યોજના
શાખાના મહેકમની કામગીરી
ગ્રામપંચાયતોનુ મહેકમ/હાઇકોર્ટ-મેટરો/ગ્રામપંચાયતના કર્મચારીઓના પેન્શન કેસોની કામગીરી.
નિધિઓની કામગીરી
કર અને ફી બાબતની કામગીરી
ગ્રામપંચાયતોનુ નવીનીકરણ તથા મરામતને લગતી કામગીરી
મહિલા સશસ્ત્રીકરણની માહિતીઓ / સેમીનારો
સરપંચ તથા પદાધિકારીઓના સંમેલનો.
શાખાની યોજનાકીય કામગીરી :- નીલ
આપની શાખા હસ્તકના યોજનાકીય સફળ કિસ્સાઓ :- નીલ