પંચાયત વિભાગ

સંપર્ક

મુખપૃષ્ઠસંપર્ક

સંપર્ક

 

સરનામું :   જીલ્લા વિકાસ અધિકારી
જીલ્લા પંચાયત,
અમરેલી.
ફોન નં :   (૦૨૭૯૨) ૨૨૨૩૧૩
ફેકસ નં :   (૦૨૭૯૨) ૨૨૨૩૭૮