પંચાયત વિભાગ
બાબરા તાલુકા પંચાયત
અમરેલી જીલ્લો - ગુજરાત સરકાર

presidentધકુબેન ધીરુભાઇ વાહાણી
પ્રમુખશ્રી તાલુકા પંચાયત
tdovishe શ્રી બી.જી. સોલંકી
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી
અવનવા સમાચાર
Procees flow, checklist, timeline Professional Tax Registration​
Procees flow, checklist, timeline Property Tax Registration​
ટેન્ડર્સ
તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


પંચાયત વિભાગઅમરેલી જીલ્લોબાબરા તાલુકા પંચાયત

તાલુકા વિષે


બાબરા
ગ્રામ પંચાયત
ગામડાઓ ૫૭
વસ્‍તી ૧૨૨૯૮૩
બાબરા તાલુકા ભૌગિલિક દ્રષ્ટિએ અમરેલી જીલ્લાની ઉતર દિશામા વસેલો છે.

તાલુકાના શહેરી અને ગ્રામ્ય વિસ્તારના લોકોના સામાજિક,આર્થિક,સાંસ્કળતિક અને ધાર્મિક રીતે આગવી પ્રતિભા જોવા મળે છે.

અમરેલી જિલ્લા પૈકીના બાબરા તાલુકાના ધાર્મિક, ઐતિહાસીક અથવા પુરાતત્વની દ્રષ્ટિએ મહત્વ ધરાવતા અને પ્રવાસીઓ માટે જોવા લાયક સ્થળોનું ટુંકું વણૅન નીચે મુજબ છે.વધારે...