મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેગ્રામ પંચાયતવસ્તી વિષયક માહીતી

ગામ પૂમાણે વસ્તી વિષયક માહીતી

 
તાલુકા નું નામ  ગામ નું નામ  કુલ વસ્તી  કુલ પુરૂષ  કુલ સ્ત્રી  ૦ થી ૬ વર્ષ પુરૂષ  ૦ થી ૬ વર્ષ સ્ત્રી  સાક્ષાર પુરૂષોની સંખ્યા  સાક્ષાર સ્ત્રીઓની સંખ્યા 
ધારી  ચાંચઈ  ૬૩૮ ૩૪૫ ૨૯૩ ૪૦ ૨૭ ૨૬૬ ૧૮૧
ધારી  પાણીયા ડું  ૩૬૯ ૨૦૨ ૧૬૭ ૨૩ ૧૬ ૧૫૬ ૧૦૩
ધારી  કોટડા ડું  ૨૮૫ ૧૫૦ ૧૩૫ ૧૮ ૧૨ ૧૧૬ ૮૩
ધારી  સેમરડી  ૧૭૦ ૯૨ ૭૮ ૧૧ ૭૧ ૪૮
ધારી  કૂાગસા  ૩૪૩ ૧૮૦ ૧૬૩ ૨૧ ૧૪ ૧૩૯ ૧૦૧
ધારી  સુખપુર  ૮૧૨ ૩૮૯ ૪૨૩ ૫૧ ૩૦ ૩૦૦ ૨૬૧
ધારી  કરમદડી  ૧૧૬૩ ૬૪૦ ૫૨૩ ૭૩ ૫૦ ૪૯૩ ૩૨૩
ધારી  .ત્રંબકપુર  ૧૧૬૬ ૫૭૪ ૫૯૨ ૭૩ ૪૪ ૪૪૨ ૩૬૬
ધારી  ગઢીયા  ૧૦૫૦ ૫૧૪ ૫૩૬ ૬૬ ૪૦ ૩૯૬ ૩૩૧
ધારી  હીરાવા  ૧૧૭૯ ૫૮૧ ૫૯૮ ૭૪ ૪૫ ૪૪૭ ૩૭૦
ધારી  ખીસરી  ૯૯૯ ૫૨૦ ૪૭૯ ૬૨ ૪૦ ૪૦૦ ૨૯૬
ધારી  જળજીવડી  ૧૨૦૬ ૬૨૨ ૫૮૪ ૭૫ ૪૮ ૪૭૯ ૩૬૧
ધારી  દુધાળા  ૧૩૩૦ ૬૮૬ ૬૪૪ ૮૩ ૫૩ ૫૨૮ ૩૯૮
ધારી  ગઢીયા ચાવંડ  ૫૬૪ ૨૮૦ ૨૮૪ ૩૫ ૨૨ ૨૧૬ ૧૭૬
ધારી  તરશીંગડા  ૪૭૨ ૨૩૮ ૨૩૪ ૩૦ ૧૮ ૧૮૩ ૧૪૫
ધારી  રાજેસ્થળી  ૫૦૧ ૨૬૫ ૨૩૬ ૩૧ ૨૧ ૨૦૪ ૧૪૬
ધારી  પાતળા  ૨૭૬ ૧૨૧ ૧૫૫ ૧૭ ૯૩ ૯૬
ધારી  રાવણી 
ધારી  માટનમાળા 
કુલ  ૧૧૯૩૭૦ ૬૦૨૫૨ ૫૯૧૧૮ ૭૪૬૭ ૪૬૭૦ ૪૬૩૯૪ ૩૬૫૩૫
 
પાછળ જુઓ