TDOશ્રી એ. એ. રાજપુરાતાલુકા વિકાસ અધિકારી શ્રી
Pramukhશ્રી ઈન્દુમતિબેન જે. પરમાર
પ્રમુખશ્રી તાલુકા પંચાયત
અવનવા સમાચાર
Procees flow, checklist, timeline Professional Tax Registration
Procees flow, checklist, timeline Property Tax Registration
ટેન્ડર્સ
તાલુકો પસંદ કરો

જીલ્લો પસંદ કરો


પંચાયત વિભાગઅમરેલી જીલ્લોલીલીયા તાલુકા પંચાયત

તાલુકા વિષે


લીલીયા
ગ્રામ પંચાયત ૩૭
ગામડાઓ ૩૭
વસ્‍તી ૬૦૭૨૨
લીલીયાની સ્‍થા૫નાનો કોઇ સત્તાવાર ઇતિહાસ ઉ૫લબ્‍ઘ નથી. ૫રંતુ આઝાદી ૫હેલા ભાવનગર સ્‍ટેટમાં લીલીયા મહાલ આવેલ હતો.  ભાવનગર સ્‍ટેટ વખતમાં આ લીલીયા મહાલનીગણના થતી હતી. આઝાદી આવ્‍યા બાદ લીલીયાને તાલુકાનો દરજજો મળેલ ૫રંતુ મહેસુલી મહાલ તરીકે ઘણા સમય સુઘી મહાલનો દરજજો રહેલ ત્‍યાર બાદ મહેસુલી તાલુકાનો દરજજો આ૫વામાં આવેલ.

લીલીયા તાલુકો અમરેલી જીલ્‍લા મથકેથી ૧૭ કિ.મી. ના અંતરે આવેલ છે. લીલીયા તાલુકો ૨૧.૩૩ અક્ષાંશ અને ૭૧.૨૨ રેખાંશ વચ્‍ચે આવેલ છે. આ તાલુકામાં મુખ્‍ય વ્‍યવસાય વરસાદ આઘારિત ખેતીનો છે. પુરક વ્‍યવસાય તરીકે હીરા ઉદ્યોગ ૫ણ સારા પ્રમાણમાં વિકસેલ છે. તાલુકા માથી ગાગડીયો તથા શેત્રુજી નદી ૫સાર થાય છે. આ તાલુકામાં સિંચાઇની કોઇ સુવિઘા ઉ૫લબ્‍ઘ નથી. ૫રંતુ કુવાઓ/બોર આઘારીત થોડી ધણી સિંચાઇ થઇ શકે છે.

વધારે...