પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠ યોજનાઓ૧૩ મું નાણાપંચ

૧૩ મું નાણાપંચ

ભારત સરકાર તરફથી વર્ષ - ૨૦૧૦-૨૦૧૫ દરમ્‍યાન
- જનરલ અને શિડયુલ એરીયા બેઝીક ગ્રાંટ રૂ. ૧૫૯૭.૫૪ કરોડ તેમજ
- જનરલ અને શિડયુલ એરીયા પરફોર્મન્‍સ ગ્રાંટ રૂ. ૮૫૮.૧૫ કરોડ મળી કુલ રૂ. ૨૪૫૫.૬૯ કરોડની ફાળવણી
જીલ્‍લા પંચાયતને મળનાર ગ્રાંટ પૈકી ૭૦ ટકા ગ્રામ પંચાયતને, ૧૫ ટકા તાલુકા પંચાયતને અને ૧૫ ટકા જીલ્‍લા પંચાયતને
જીલ્‍લાને ગ્રાંટની ફાળવણી ૨૦૦૧ ની વસ્‍તી ગણતરીના આધારે
આ ગ્રાંટ અંતર્ગત શુધ્‍ધ પીવાના પાણી માટેની યોજના, ડ્રેનેજ, સોલીડ વેસ્‍ટ મેનેજમેન્‍ટ અને સ્‍ટ્રીટલાઇટના કામોનો સમાવેશ
કોઇપણ કામ રૂ. ૫૦.૦૦ લાખથી વધુ રકમનું લઇ શકાશે નહીં.

૧૩ માં નાણાંપંચ ના યોજનાકીય ૫ત્રક :-જિલ્‍લાકક્ષા -૧૧/૧ર માહેઃ-જુન.અંતિત

ક્રમ

તાલુકાનું

નામ

લક્ષ્યાંક

ફાળવેલ

 ગ્રાંન્‍ટ

વહીવટી મંજુરી

થયેલ

 ખર્ચ

બચત

રકમ

૫ૂર્ણ

થયેલા

કામો

પ્રગતી

ના

 કામો

શરૂ ન

થયેલ

કામો

બાકી આયોજન

રકમ

નાણાંકીય

ભૌતિક

કામો

રકમ

1

અમરેલી

14.20

12

14.20

11

12.20

5.58

8.62

07

00

04

2.00

2

લાઠી

10.98

07

10.98

06

10.80

10.80

-

06

00

00

3

લીલીયા

7.06

04

7.06

04

7.06

4.25

2.81

03

00

01

-

4

બાબરા

14.30

08

14.30

08

14.30

9.20

5.10

01

06

01

-

5

કુંકાવાવ

11.14

14

11.14

13

10.52

8.51

1.90

10

03

00

-

6

બગસરા

5.40

04

5.40

04

5.40

5.40

0.00

04

0

00

-

7

ધારી

13.87

10

13.87

10

14.00

-8.59

5.41

06

00

04

-

8

ખાંભા

9.82

06

9.82

06

9.00

7.34

1.66

04

00

02

-

9

રાજુલા

13.16

06

13.16

07

9.34

9.34

-

07

00

00

-

10

સાવરકુંડલા

18.07

10

18.07

09

14.05

7.24

6.81

04

00

05

11

જાફરાબાદ

7.63

03

7.63

03

7.63

6.00

1.63

02

00

1

-

કુલ :-

125.63

84

125.63

81

114.30

82.25

32.05

54

09

18

૧૩ માં નાણાંપંચ ના યોજનાકીય ૫ત્રક  તાલુકાકક્ષા-૧૧/૧ર  માહેઃ-જુન.અંતિત                    

ક્રમ

તાલુકાનું નામ

લક્ષ્યાંક

ફાળવેલ

ગ્રાંન્‍ટ

વહીવટી મંજુરી

થયેલ

 ખર્ચ

બચત

રકમ

૫ૂર્ણ થયેલા કામો

પ્રગતી

ના

કામો

શરૂ ન

થયેલ

કામો

બાકી આયોજનની રકમ

નાણાંકીય

ભૌતિક

કામો

રકમ

1

અમરેલી

14.20

10

14.20

09

11.20

5.95

5.25

05

00

04

2

લાઠી

10.98

10

10.98

9

9.00

9.00

-

09

00

00

3

લીલીયા

7.06

8

7.06

7

5.73

5.73

-

07

00

00

4

બાબરા

14.30

19

14.30

12

11.20

6.65

4.55

08

03

01

5

કુંકાવાવ

11.14

11

11.14

9

8.84

8.84

--

09

00

00

6

બગસરા

5.40

10

5.40

10

5.40

5

00

10

00

00

7

ધારી

13.87

15

13.87

15

10.50

8.00

2.50

09

06

00

8

ખાંભા

9.82

7

9.82

6

9.00

7.50

1.50

05

01

00

9

રાજુલા

13.16

12

13.16

13

10.81

10.81

-

13

00

00

10

સાવરકુંડલા

18.07

20

18.07

17

14.81

10.87

3.94

14

03

00

11

જાફરાબાદ

7.63

5

7.63

04

605

6.05

-

4

00

00

કુલ :-

125.63

127

125.63

111

102.54

84.80

17.74

93

13

05

૧૩ માં નાણાંપંચ ના યોજનાકીય ૫ત્રક :-ગ્રામ્‍યકક્ષા- ૧૧/૧ર માહેઃ-જુનઃ.અંતિત

 

ક્રમ

તાલુકાનું

નામ

લક્ષ્યાંક

ફાળવેલ ગ્રાંન્‍ટ

વહીવટી મંજુરી

થયેલ

 ખર્ચ

બચત

રકમ

૫ૂર્ણ થયેલા કામો

પ્રગતી

ના કામો

શરૂ ન

થયેલ            કામો

બાકી આયોજનની રકમ

નાણાંકીય

ભૌતિક

કામો

રકમ

1

અમરેલી

66.26

70

66.26

70

66.26

47.20

19.06

34

01

35

2

લાઠી

51.24

51

51.24

51

53.24

29.05

24.19

51

00

00

3

લીલીયા

32.94

39

32.94

39

32.94

22.15

10.79

23

00

16

4

બાબરા

66.72

58

66.72

58

58.10

28.50

29.60

37

15

06

5

કુંકાવાવ

52.00

49

52.00

49

51.20

47.65

3.55

47

02

00

6

બગસરા

25.22

46

25.22

46

25.22

20.47

4.75

46

00

00

7

ધારી

64.73

80

64.73

80

64.75

35.33

29.42

44

03

33

8

ખાંભા

45.85

57

45.85

57

45.85

43.88

1.97

56

01

00

9

રાજુલા

61.43

72

61.43

72

61.43

48.73

12.70

72

00

00

10

સાવરકુંડલ

84.32

85

84.32

85

84.70

44.83

39.87

61

05

19

11

જાફરાબાદ

35.60

42

35.60

42

35.60

35.29

0.31

42

00

00

કુલ :-

586.32

649

586.32

649

579.29

403.08

176.21

513

27

109

પંચાયતી રાજ સંસ્થાઓના નાણાકીય આવકના સાધનો સંગીન બનાવવા ૧૩ મા નાણાપંચની ભલામણો અન્વયે સહાયક અનુદાન આપવા બાબત