પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠયોજનાઓસરદાર આવાસ યોજના

સરદાર આવાસ યોજના

સરદાર આવાસ યોજનાનો પ્રગતિ અહેવાલ
માહેઃ જાન્યુઆરી-ર૦૧૩ અંતિત

ક્રમ

તાલુકાનું નામ

લક્ષ્યાંક

ફાળવેલ ગ્રાંન્‍ટ

આપેલ વકઓડર

થયેલ ખર્ચ (લાખ

સ્‍ટેજ

શરૂ ન થયેલ કામો

નાણાંકીય (લાખ)

ભૌતિક

પ્‍લીન્‍થ

લેન્‍ટર

પુર્ણ

1

અમરેલી 97.10 463 97.10 315 76.65 140 104 71 0
2 લાઠી 53.16 253 53.16 253 64.46 42 40 171 0
3 લીલીયા 80.43 384 80.43 329 75.48 118 109 102 0
4 બાબરા 272.13 1298 272.13 1195 315.5 433 390 372 0
5 કુંકાવાવ 82.24 391 82.24 349 83.34 92 179 78 0
6 બગસરા 46.36 221 46.36 207 58.17 21 92 94 0
7 ધારી 188.62 898 188.62 751 175.83 235 302 214 0
8 ખાંભા 318.02 1514 318.02 1514 178.34 692 618 204 0
9 રાજુલા 432.94 2062 432.94 2062 481.51 868 856 338 0
10 સા.કુંડલા 471.15 2243 471.15 1460 338.1 610 618 232 0
11 જાફરાબાદ 360.57 1717 360.57 1717 398.07 613 647 457 0
કુલઃ- 2402.72 11444 2402.72 10152 2244.91 3864 3955 2333 0
સરદાર આવાસ યોજનાની તાલુકાવાઇઝ લાભાર્થીઓની યાદી
   1. અમરેલી

   2. લાઠી

   3. લીલીયા

   4. બાબરા

   5. કુંકાવાવ

   6. બગસરા

   7. ધારી

   8. ખાંભા

   9. રાજુલા

   10. સાવરકુંડલા

   11. જાફરાબાદ

પાછળ જુઓ