પંચાયત વિભાગ


શ્રી નારણભાઇ બી. કાછડીયા, પ્રમુખ શ્રી, જીલ્લા પંચાયત
શ્રી નારણભાઇ બી. કાછડીયા
પ્રમુખ શ્રી, જીલ્લા પંચાયત
અવનવા સમાચાર
Procees flow, checklist, timeline Professional Tax Registration​
Procees flow, checklist, timeline Property Tax Registration​

ટેન્ડર્સ


અરજી માટેનું માર્ગ દર્શન
મને શું મળી શકે સરકાર પાસેથી?
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
E-Gram Google
સ્‍વર્ણિમ ગુજરાત (૧૯૬૦-૨૦૧૦)

સરદાર પટેલ કૃષિ સંશોધન પુરસ્‍કાર યોજના હેઠળ સને ર૦૦૪-૦પ ના વર્ષનો એવોર્ડ સાવરકુંડલા તાલુકાના નેસડી ગામના ખેડુત શ્રી ખોડાભાઇ પોપટભાઇ રૈયાણીને હાથથી ચાલતુ વાવેતર કરવાનું સાધન (સીડડ્રીલ) વિકસાવવા બદલ તા.૧/પ/૦પ ના રોજ ભાવનગર મુકામે માન. મુખ્‍યમંત્રીશ્રીના વરદ હસ્‍તે રૂ.૧૭૦૦૦/- ની રોકડ તેમજ શાલ અને સન્‍માનપત્ર આપવામાં આવેલ છે.

શેખર વિઘાર્થી - આઈ.એ.એસ., જીલ્લા વિકાસ અધિકારી શ્રી
શ્રી શેખર વિઘાર્થી - આઈ.એ.એસ.
જીલ્લા વિકાસ અધિકારી શ્રી
પંચાચતી રાજ
તાલુકા પંચાયત
ગ્રામ પંચાયત
ગ્રામ સભા
મહત્વની યોજનાઓ
અમરેલીનું ગૌરવ
મારું ગામ
VIKAS PATH
ગ્રામ સભા અભિયાન - ૨૦૦૮
GSWAN
india.gov.in - The National Portal of India
જીલ્લો પસંદ કરો