પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠ આંકડાકીય માહિતી યોજનાઓની આંકડાકીય માહિતીસંપુર્ણ ગ્રામીણ રોજગાર યોજના
 

સંપુર્ણ ગ્રામીણ રોજગાર યોજના (એસ.જી.આર.વાય.)

 
(ગ્રામ પંચાયત પ૦ ટકા)
કુલ ગ્રાન્ટની ફાળવણી ૧૯૫.૧૪
કુલ ખર્ચ ૧૫૦.૫
મંજુર કરેલ કામો ૧૨૫૧
પુર્ણ કરેલ કામો ૧૦૫૭
બાકી કામો ૧૯૪
ઇસ્યુ કરેલ કુપનો  
અનાજ મેટ્રીક ટનમાં ૫૬૦
વેતન રોકડમાં ૯૦.૩
ઉત્પન્ન માનવદિન ૨૦૩૦૦૦
(તાલુકા પંચાયત ૩૦ ટકા)
કુલ ગ્રાન્ટની ફાળવણી ૧૪૮.૧
કુલ ખર્ચ ૧૧૨.૪
મંજુર કરેલ કામો ૯૬૫
પુર્ણ કરેલ કામો ૭૫૯
બાકી કામો ૨૦૬
ઇસ્યુ કરેલ કુપનો  
અનાજ મેટ્રીક ટનમાં ૩૦૫
વેતન રોકડમાં ૬૭.૪૪
 
  આગળ જુઓ