પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠ આંકડાકીય માહિતી યોજનાઓની આંકડાકીય માહિતીસ્વર્ણ જયંતિ ગ્રામ સ્વરોજગાર યોજના
 

સ્વર્ણ જયંતિ ગ્રામ સ્વરોજગાર યોજના ( એસ.જી.એસ.વાય)

વર્ષ ર૦૦૭-ર૦૦૮ (ડીસે.-૦૭ અંતિત)
બેંકે બલ ૮૯.૬૮
સબસીડી ૪૯.૨૮
લાભાર્થીની સંખ્યા ૬૫૬
ઇન્‍ફાસ્ટ્રકચર સપોર્ટ ૫૧૭૦૦૦
સ્વસહાય જુથોની સંખ્યા ૧૯૧૯
ગ્રેડ-એ સ્વ સહાય જુથોની સંખ્યા ૬૨૮
ગ્રેડ-બી સ્વ સહાય જુથોની સંખ્યા ૧૨૦
બેંક લીંકેજ, સ્વસહાય જુથોની સંખ્યા ૧૨૦