પંચાયત વિભાગ

bpl-list

મુખપૃષ્ઠગરીબી રેખાની નીચે જીવતા લોકોની યાદી

ગરીબી રેખાની નીચે જીવતા લોકોની યાદી

 
અનુક્રમ તાલુકાનું નામ ૦-૧૬ ૧૭-૨૦
અમરેલી
રાજુલા
બાબરા
બગસરા
ઘારી
જાફરાબાદ
ખાંભા
કુંકાવાવ
લાઠી
૧૦ લીલીયા
૧૧ સાવરકુંડલા