પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓખેતીવાડી કામગીરી દર્શાવતુ પત્રક

અમરેલીમાં ફરજ બજાવતા કર્મચારીની ટેબલવાર કામગીરી દર્શાવતુ પત્રક સને ૨૦૧૭-૧૮

અ.નં. કર્મચારીનુ નામ હોદો યુનિટ નંબર કામગીરીની વિગત મોબાઇલ નં
શ્રી દિવ્યેશ જે. સોલંકી સી.કા.ગ્રા.સે. અને વિ.અધિ.(ખેતી)ની મહેકમ,વર્ગ- ૧ તથા વર્ગ -૨ ના અધિકારીની મહેકમ અંગેની કામગીરી,વર્ગ્-૧ અને વર્ગ-૨ અધિકારીના ચાર્જ એલાઉન્સ ૯૭૨૭૨૨૨૬૨૨
શ્રી બી.એ. તાપણિયાજુ.કા.પેંશન,જિલ્લાફેર, વર્ગ-૩ના ચાર્જ એલાઉંસ,કચેરીના તથા પેટા વિભાગના મકાનની કામગીરી,વર્ગ -૪ને પેશગી- યુનિફોર્મની કામગીરી,આશ્રિતને ઉચ્ચક સહાય ૯૬૬૨૨૨૨૩૧૨૩
શ્રી આર.એમ. ચાવડાના.હિ.ગ્રાંટ,બન્ને, પે.વિ.બિલોની કામગીરી, બજેટ,પી.આર.સી.પારા,ઓડિટ પારા,હિસાબી કામગીરી૯૯૦૪૧૧૪૮૨૦
શ્રીમતિ સી.એસ.શાહ સી.કા.કચેરીની મહેકમ,મીટીંગની કામગીરી, પિપાવાવ કોર્ટ કેસ,જમીન અભિપ્રાય,રોજગાર વિનિમય,અધિકારીની ડાયરી ૯૪૨૬૩૧૨૩૩૬
શ્રી યુ.એન. હુંબલવિ.અધિ.NFSM(PULSE),NFSM (COTTON),NFSM(WHEAT),AGR -2,AGR-4,NMOOP(OILSEEDS),સરદાર ક્રુષિ પુરસ્કાર યોજના, ખારાપાટ જિપ્સમ૯૪૨૮૩૭૫૫૮૧
શ્રીમતિ વી.કે.મકવાણા જુ.કા.વાહનને લગત,પાણી,સફાઇ કામગીરી,સ્ટેશનરી, પરચુરણ ખરીદી,છાપકામ,લાઇટ-ટેલીફોન બિલ ની કામગીરી,ઝેરોક્સ કામગીરી આઉટવર્ડ-ઇનવર્ડ્ની કામગીરી ૮૧૪૧૯૧૦૮૫૬
શ્રી ડી.એન. માલવિયાગ્રા.સે.૧૦યોજનાકીય રિપોર્ટિંગ ૮૯૮૦૭૫૮૧૮૮
શ્રી એમ.એસ.શિરોયાવિ.અધિ.૧૧AGR-50,RKVY(WHEAT),RKVY(F.M..),AGR 2(F.M.),AGR -4 (F.M),6% વ્યાજ સહાય યોજના૯૦૯૯૧૧૪૪૬૨
શ્રી યુ.એન. હુંબલવિ.અધિ.૧૨ખાતેદાર ખેડુત અકસ્માત વીમા યોજના,સોઇલ હેલ્થ કાર્ડ૯૪૨૮૩૭૫૫૮૧