પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠઇ-સીટીઝનઅરજી પત્રકો

અરજી પત્રકો

 
અહી કલિક કરો લક્ષિત જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા હેઠળ નવા રેશનકાર્ડ માટેની અરજી (એ.પી.એલ)
અહી કલિક કરો શિક્ષિત બેરોજગાર યુવાનો માટે વડાપ્ર્રધાનશ્રીની રોજગાર યોજના નીચે નાણાંકીય લોન / સહાય મેળવવા માટેનું અરજી ફોમૅ
અહી કલિક કરો લક્ષિત જાહેરે વિતરણ યોજના હેઠળ (એ.પી.એલ) ડુપ્લીકેટ રેશનકાર્ડ મેળવવા માટેની અરજી
અહી કલિક કરો શિક્ષિત બેરોજગાર યુવાનો માટે વડાપ્ર્રધાનશ્રીની રોજગાર યોજના નીચે નાણાંકીય લોન / સહાય મેળવા માટેનું અરજી ફોમૅ
અહી કલિક કરો Application for license under rule 11 of the Gujarat Cinema (Rulation of Exhibition by video) Rules, 1984.
અહી કલિક કરો મુંબઈ ગણોત વહીવટ અને ખેતીની જમીનો કાયદો ૧૯૪૮ની કલમ-૬૩ હેઠળની અરજીનો નમુનો
અહી કલિક કરો જુઓ નિયમ -૧૪૩, ૧૪૮,૧૪૯,૧પ૭- પેટ્રોલીયમ રૂલ્સ. પેટ્રોલીયમ પરવાનો મળવા, તાજો કરવા તથા હેરી ફેરી કરવા, સંગ્ર્રહ કરવા માટેની અરજીનો નમુનો
અહી કલિક કરો નામ નોંધણી અંગેનું અરજી પત્રક
અહી કલિક કરો રાહત ફંડ (સોલેશ્યમ ફંડ) માંથી વળતર માટે ની અરજી નો નમૂનો
અહી કલિક કરો ખેતીની જમીનો બીન ખેતીના હેતુ માટે ઉપયોગમાં લેવા માટે ખાતેદારે કરવાની અરજી
અહી કલિક કરો સ્ફોટક પદાર્થો કબજે રાખવા અને વેચવા માટે લાયસન્સ આપવા અથવા લાયસન્સના સુધારા માટેની અરજી
અહી કલિક કરો અનુસુચિત જાતિનું પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટેનું અરજીપત્રક
અહી કલિક કરો નવી અને અવિભાજય શરતની જમીન બીનખેતી માટે શરતફેર / ખેતીના હેતુ માટે વેચાણ કરવા માટેની અરજીનો નમુનો
અહી કલિક કરો ધી ગુજરાત આવશ્યક ચીજ વસ્તુઓ ( પરવાના નિયત્રણ અને જથ્થા જાહેરાત ) આદેશ ૧૯૮૧માં આવશ્યક ચીજ વસ્તુઓ ( આવશ્યક ચીજ વસ્તુની જાત દર્શાવવી ) તથા પરવાનો મેળવવા / તાજો કરાવવા માટેની અરજી
 
  આગળ જુઓ