પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠઇ-સીટીઝનઅરજી પત્રકો

અરજી પત્રકો

 
અહી કલિક કરો ફટાકડા રાખવા તથા વેચાણ કરવા માટે પરવાનો મળવા / સુધારવા માટેની અરજી
અહી કલિક કરો પેટ્રોલીયમની આયાત અને સંગ્રહ માટે પરવાનાની મંજુરી, સુધારો, પુનઃજીવન અને તબદીલી માટે અરજીનો નમૂનો
અહી કલિક કરો ગુજરાત સિનેમાધરો ૧૯૮૪ હેઠળના નિયમો અન્વયે વિડીયો પરવાનો મેળવવા અંગેનું અરજીપત્ર
અહી કલિક કરો ગુજરાત વિઘુત બોર્ડ  વિજળી પુરવઠા માટેનું અરજી પત્રક
અહી કલિક કરો શસ્ત્રના લાયસન્સ માટેની અરજીનો નમુનો
અહી કલિક કરો નિરાધાર વૃધ્ધો અને નિરાધાર અપંગોને આર્થિક સહાયની યોજના
અહી કલિક કરો આહારગળહ માટે નોંધણી પ્રમાણપત્ર માટેની અરજી
અહી કલિક કરો ભારત સરકારની રાષ્ટ્રીય કુટુંબ સહાય યોજના અરજી પત્રક
અહી કલિક કરો શ્રી વાજપેયી બેન્કેબલ યોજના
અહી કલિક કરો માનવ કલ્યાણ યોજના હેઠળ સાધનો, ઓજાર સહાય માટે લાભાર્થીનુ અરજી પત્રક
અહી કલિક કરો નવી ઔઘૌગિક નીતિ યોજના -ર૦૦૦ અન્વયે ગુજરાત રાજયમાં ઔધોગિક પાકૅ માટે પ્રોત્સાહન મેળવવા માટેનું અરજીપત્રક.
અહી કલિક કરો લઘુ ઉઘોગો તથા સેવા ઉઘોગોએ વ્યાજ સહાય મેળવવા/રોકડ સહાય મેળવવા માટેનું અરજી પત્રક
અહી કલિક કરો સુચિત ઉઘોગ માટે જમીન મેળવવા અંગે અરજદારે ભરવાની અરજીનો નમુનો
અહી કલિક કરો (લુબ્રીકેન્ટ ઓઈલ / ગ્રીસ / ચાલુ અથવા સુચિત એકમો ઘ્વારા ઉત્પાદીત વિશિષ્ટ ઉત્પાદનનો ના પરવાના મેળવવા અથવા પુનઃજીવીત કરવાની અરજીનું ફો્ર્મ)
 
પાછળ જુઓ આગળ જુઓ