પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠજિલ્લા વિષે

આબોહવા

 
અમરેલી જિલ્લામાં વરસાદ સરેરાશ ૨૫ ઈચ થાય છે.

જિલ્લાનુ હવામાન સુંકુ, વધુમાં વધુ ૪૫º તથા ઓછામાં ઓછું ૪º નોંધાયેલ છે
વરસાદ
તાપમાન