પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેતાલુકા પંચાયત

તાલુકા પંચાયત

ક્રમ​તાલુકાનું નામ​
અમરેલી
રાજુલા
બાબરા
બગસરા
ઘારી
જાફરાબાદ
ખાંભા
કુંકાવાવ
લાઠી
૧0લીલીયા