પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે વહીવટી અધિકારીઓ

વહીવટી અધિકારીઓ


ક્રમશાખાનું નામઅધિકારીશ્રીનું નામહોદ્દોકોડ નંબરઓફીસ નંબરમોબાઇલ નંબર
-શ્રી યોગેશ બી. નિરગુડેજિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી૨૨૨૩૧૩૨૨૨૪૩૧-
મહેકમશ્રીએમ.એસ.માંકડઇ.ચા.નાયબ જિ.વિ.અધિશ્રી (મહેકમ)૨૨૩૬૧૩
૭૫૬૭૦૧૮૭૬૬
મહેસુલશ્રી બી.વી. કોટડનાયબ જિ.વિ.અધિશ્રી (મહેસુલ)૨૨૩૨૨૦૨૨૦૧૬૭૭૫૬૭૦૧૭૨૨૬
પંચાયતશ્રી બી.વી. કોટડનાયબ જિ.વિ.અધિશ્રી (પંચાયત)૨૨૩૨૦૯૨૨૦૧૬૭૭૫૬૭૦૧૭૨૨૬
વિકાસશ્રીએમ.એસ.માંકડનાયબ જિ.વિ.અધિશ્રી (વિકાસ)૨૨૩૫૪૬૨૨૦૧૬૭૭૫૬૭૦૧૮૭૬૬
આંકડાશ્રી હાર્દિક ખાણદરજિલ્લા આંકડા અધિકારીશ્રી૨૨૦૬૫૩ફે. ૨૨૩૪૦૧૯૮૨૫૦૬૦૨૯૫
આરોગ્‍યશ્રી ડો. કે.પી.પટેલમુખ્‍ય જિલ્લા આરોગ્‍ય અધિ.૨૨૨૧૧૫
૯૯૭૮૯૬૭૬૦૨
શ્રી ડો. જે. એચ. પટેલઅધિક જિ. આરોગ્‍ય અધિ.૨૨૨૧૧૫
૨૨૩૫૮૫
૨૨૨૧૮૨૯૦૯૯૦૮૬૨૬૨
૯૪૨૭૬૩૪૯૨૦
ડો. જે. ઓ. માઢક
શ્રી કેશવ શર્મા
આર.સી.એચ. ઓફીસર
ડી.પી.સી.
૨૨૦૨૩૫

૨૨૦૨૩૭૯૭૨૭૭૨૩૭૬૪
૯૬૮૭૭૨૪૯૨૪
શ્રી વી.એમ. લુણાગરીયા
શ્રી આર. કે. જાટ
ઇ.ચા.વહિવટી અધિશ્રી આરોગ્‍ય શાખા
કયુ.એ.એમ.ઓ.
૨૨૨૧૧૫
૨૨૨૧૧૫

૯૯૭૮૯૬૭૫૮૭
૯૭૨૭૭૨૩૩૦૭
ડો. એ. કે. સિંગએપેડેમીક મેડીકલ ઓફીસર૨૨૨૧૯૭૨૩૧૧૦૫૯૭૨૭૭૨૩૩૦૨
મેલેરીયાડો. એ. કે. સિંગજિલ્લા મેલેરીયા અધિકારીશ્રી૨૨૨૦૦૮૨૨૫૫૧૯૯૭૨૭૭૨૩૩૦૨
આઇસીડીએસશ્રીમતિ સરયુબેન પંડયાજિલ્લા પ્રોગ્રામ ઓફિસરશ્રી૨૩૧૩૨૬
૯૯૭૯૨૪૭૩૧૪
૧૦પશુપાલનડો.આર.બી.નરોડીયાનાયબ પશુપાલન નિયામકશ્રી૨૨૩૦૫૮૨૨૧૯૧૧૯૪૨૬૨૪૩૦૪૮
ડો.એ.વી.કુંભાણીમદદ પશુપાલન નિયામકશ્રી૨૨૩૦૫૮
૨૨૧૯૧૧૯૪૨૮૯૫૦૧૭૮
૧૧સહકારશ્રી પ્રદિપસિંહ પરમાર ઇ.ચા.મદદ જિલ્લા રજીસ્‍ટારશ્રી૨૨૯૮૨૬
૯૪૨૮૧૯૦૮૭૬
૧૨હિસાબીશ્રીવી.સી.ગઢવીહિસાબી અધિકારીશ્રી૨૨૩૩૨૧
૨૩૦૫૦૯
૨૩૦૩૯૭૯૯૦૯૦૨૭૦૨૦
૧૩શ્રીવી.સી.ગઢવીઆંતરિક અન્‍વેષણ અધિકારીશ્રી૨૨૩૩૨૧
૨૩૦૫૦૯

૯૯૦૯૦૨૭૦૨૦
૧૪શિક્ષણ
શ્રી બી. કે. પટેલ
શ્રી પ્રશાંત મહેતા
જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીશ્રી
નાયબ જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીશ્રી
૨૨૨૧૦૯૨૨૨૯૬૭૯૯૦૯૯૭૧૬૫૨
૯૪૨૮૧૯૦૨૪૧
૧૫નિરંતર શિક્ષણશ્રીબી.બી.પડાયા ઇ.ચા. નિરંતર શિક્ષણાધિકારીશ્રી૨૨૩૦૨૮
૯૪૨૭૨૩૧૧૮૦
૧૬આયુર્વેદડો.એ.ડી.રામાનુજ જિલ્લા આયુર્વેદ અધિકારીશ્રી૨૨૨૧૬૪૨૨૦૩૫૯૯૪૨૬૦૨૫૧૮૧
૧૭બાંધકામ
શ્રી પી.બી. શિવમ
શ્રી શ્રીવાસ્તવ
શ્રી પ્રિયદર્શી ભાઇ
કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી મા.મ.
નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી મા.મ.
અ.મ.ઇ.શ્રી
૨૨૨૧૧૨
૨૨૩૫૭૯
ફે. ૨૨૫૬૬૫
૨૨૨૧૦૮૯૮૭૯૫૧૭૬૫૦
૯૮૨૫૯૪૩૨૫૨
૮૯૮૦૩૮૪૪૧૫
૧૮સિંચાઇશ્રી એચ. કે. પગીકાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી. સિચાંઇ૨૨૨૧૬૪
૯૮૭૯૫૧૯૩૬૨
૧૯ખેતીવાડી
શ્રીડી.જી.રાઠોડ
શ્રીપ્રદિપસિંહ પરમાર
ઇ.ચા. જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારીશ્રી
ખેતી અધિકારી
૨૨૩૩૨૪
ફે.૨૨૩૧૬૮

૮૫૧૧૧૨૪૯૪૬
૯૪૨૮૧૯૦૮૭૬
૨૦સમાજકલ્‍યાણશ્રી પી. ડી સરવૈયાજિલ્લા સમાજકલ્‍યાણ અધિકારીશ્રી૨૨૩૨૧૭
૯૪૨૮૦૫૧૨૯૯
૨૧ડી.આર.ડી.એ.શ્રી એ.વી. વાઢેર
નિયામકશ્રી૨૨૨૨૮૬
૨૨૨૪૧૩
ફેકસ. ૨૨૨૦૨૨૯૪૨૭૧૧૫૦૦૨
૨૨વોટરશેડશ્રી એ.વી. વાઢેરપ્રોજેકટ ડાયરેકટરશ્રી૨૨૨૦૧૫
ફે. ૨૨૨૦૧૫

૯૪૨૭૧૧૫૦૦૨
૨૩ડી.આર.ડી.એ.શ્રી કિરણ વ્‍યાસડી.એલ.એમ. - મિશન મંગલમ

૯૦૯૯૯ ૫૫૩૭૯
૨૪ડી.આર.ડી.એ.શ્રીભાવેશ ગજેરાઇ.ચા.એકાઉન્ટસ મેનેજર મનરેગા


૯૯૧૩૧૯૬૦૭૦
૨૫ડી.આર.ડી.એ.
૨૬ડી.આર.ડી.એ.શ્રી ડી. કે. શેખએ.પી.ઓ. - વહીવટ - આઇ.એ.વાય

૯૯૨૪૨ ૮૬૮૮૫
૨૭ડી.આર.ડી.એ.શ્રી પી. આર. વાઢેરએપીઓ - ટી.એસ.સી.૨૨૨૨૮૬

૯૮૭૯૫ ૨૭૫૧૫
૨૮ડી.આર.ડી.એ.
૨૯ડી.આર.ડી.એ.શ્રી આર. ટી. સોલંકીઅ.મ.ઇ. ટી.એસ.સી.

૯૯૨૪૭ ૮૩૯૦૦
૩૦બાગાયતશ્રી એમ.બી.વાઘમશી ઇ.ચા.નાયબ બાગાયત નિયામકશ્રી૨૨૩૮૪૪
૯૪૨૭૪૪૭૭૯૮
૩૧આત્‍માશ્રી પી.આર. સોડવડીયા
ઇ.ચા. નાયબ ખેતી નિયામક વિસ્‍તરણ૨૨૦૫૬૨
૯૯૭૪૬૮૫૭૦૬
૩૨ઇ-ગ્રામશ્રી હાર્દિક ખાણદરનોડલ અધિકારીશ્રી -વ- આંકડા અધિકારીશ્રી૨૨૦૬૫૩ફે. ૨૨૩૪૦૧૯૮૨૫૦૬૦૨૯૫
૩૩એસએસએશ્રી અમરીશ નિમાવત
ડી.પી.ઇ.૨૨૫૩૩૩
૯૮૭૯૨૫૩૭૩૭