પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખા પ્રસ્તાવના

પ્રસ્તાવના

ગુજરાત સરકારના સામાન્ય વહીવટ ( આયોજન) ના નિયંત્રણ હેઠળના નિયામકશ્રી અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્ર કચેરી - ગાંધીનગરના મહેકમ હેઠળ જિલ્લા પંચાયત કેચરી અમરેલીની આંકડાશાખામાં શાખા અધિકારી જિલ્લા આંકડા અધિકારીશ્રી ફરજ બદૃવે છે.

તેઓના નિયંત્રણ હેઠળ આ શાખા ર સંશોધન મદદનીશ, ર આંકડા મદદનીશ, બે કલાર્ક અને એક પટાવાળાનું મહેકમ હોય છે. તાલુકા પંચાયતના આંકડા મદદનીશ પાસેથી સરકારશ્રી તરફથી સોંપવામાં આવે તેવી તમામ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવે છે. મોજણી, સર્વે, ગણતરી, વિકાસની પ્રવળતિનું મોનીટરીંગ, સરકારશ્રીના વખતો વખત દૃહેર કરવામાં આવે તેવા કાર્યક્રમ, મહોત્સવમાં લાઈઝનીંગની કામગીરી કરવામાં આવે છે.

સરકારશ્રીના વિભાગોની વિવિધ પ્રવળતિ અને યોજનાની આંકડાકીય માહિતી વિવિધ કચેરી તરફથી મેળવી પ્રસિઘ્ધ કરવામાં આવે છે. જિલ્લાની આંકડાકીય માહિતી મેળવી જિલ્લાના વિકાસના કામે પુરી પાડવામાં આવે છે.