પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી


શાખાનું સરનામુ:- આંકડાશાખા, જિલ્‍લા પંચાયત અમરેલી
-જિલ્‍લો અમરેલી
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી:- શ્રી હાર્દિક ખાણદર
ફોન નંબર:-  ૦૨૭૯૨ ૨૨૦૬૫૩
ફેકસ નંબર:- (૦૨૭૯૨)૨૨૩૪૦૧

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ
અં. નં. વહિવટી અઘિકારીનું નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ

શ્રી હાર્દિક ખાણદરજિલ્‍લા આંકડા અધિકારી ૦૨૭૯૨ ૨૨૦૬૫૩(૦૨૭૯૨)૨૨૩૪૦૧૯૮૨૫૦૬૦૨૯૫ --

શ્રી એમ.આર.ચાવડા સંશોધન મદદનીશ ૦૨૭૯૨ ૨૨૦૬૫૩(૦૨૭૯૨)૨૨૩૪૦૧૯૪૨૭૪૨૬૩૫૮--

શ્રી જી.વી. ચૌહાણઆંકડા મદદનીશ  ૦૨૭૯૨ ૨૨૦૬૫૩ (૦૨૭૯૨)૨૨૩૪૦૧ ----

શ્રી જે.એમ. કુરેશી સંશોધન મદદનીશ  ૦૨૭૯૨ ૨૨૦૬૫૩(૦૨૭૯૨)૨૨૩૪૦૧ ----

શ્રી ડી.જે. સોલંકીજુનિયર કલાર્ક  ૦૨૭૯૨ ૨૨૦૬૫૩(૦૨૭૯૨)૨૨૩૪૦૧૯૭૨૭૨૨૨૬૨૨ --

શ્રીમતી જે.સી.થળેસા પટાવાળા  ૦૨૭૯૨ ૨૨૦૬૫૩(૦૨૭૯૨)૨૨૩૪૦૧ --