પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી


શાખાનું નામઆંકડા શાખા
શાખાનું સરનામુંઆંકડા શાખા, જિલ્‍લા પંચાયત કચેરી, અમરેલી.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીશ્રી એન.આર.ટોપરાણી (ઇ.ચાર્જ)
ફોન નંબર૦૨૭૯૨-૨૨૦૬૫૩
ફેકસ નંબર -
મોબાઇલ નં૯૮૨૫૨૭૯૬૦૫
ઇ-મેઇલ એડ્રેસ dso-ddo-amr@gujarat.gov.in

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ
ક્રમ નંઅધિકારીશ્રી/કર્મચારીશ્રીનું નામહોદ્દોમોબાઇલ નં
શ્રી એન.આર.ટોપરાણીઇ.ચા. જિલ્‍લા આંકડા અધિકારીશ્રી૯૮૨૫૨૭૯૬૦૫
ડૉ. કિરણ પી.ગજેરાસંશોધન અધિકારી૯૭૨૭૧૫૧૨૩૦
કુ.દેવાંગિની જી. પંડ્યાસંશોધન મદદનીશ૮૯૦૫૦૯૩૬૫૬
શ્રી એસ.એમ.બાબરીયાસંશોધન મદદનીશ૯૭૧૪૫૨૦૭૦૨
કુ.મમતા સી.સોલંકીસંશોધન મદદનીશ૯૭૨૪૬૮૫૭૪૨
કુ.કિરણ એમ.કલોતરાઆંકડા મદદનીશ૯૯૦૪૩૯૨૦૬૪