પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી


શાખાનું નામઆંકડા શાખા
શાખાનું સરનામુંઆંકડા શાખા, જિલ્‍લા પંચાયત કચેરી, અમરેલી.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારીશ્રી એન.આર.ટોપરાણી (ઇ.ચાર્જ)
ફોન નંબર૦૨૭૯૨-૨૨૦૬૫૩
ફેકસ નંબર -
મોબાઇલ નં૯૮૨૫૨૭૯૬૦૫
ઇ-મેઇલ એડ્રેસ dso-ddo-amr@gujarat.gov.in

શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ
ક્રમ નંઅધિકારીશ્રી/કર્મચારીશ્રીનું નામહોદ્દોમોબાઇલ નં
શ્રી એન.આર.ટોપરાણીઇ.ચા. જિલ્‍લા આંકડા અધિકારીશ્રી૯૮૨૫૨૭૯૬૦૫
ડૉ. કિરણ પી.ગજેરાસંશોધન અધિકારી૯૭૨૭૧૫૧૨૩૦
કુ.દેવાંગિની જી. પંડ્યાસંશોધન મદદનીશ૮૯૦૫૦૯૩૬૫૬
શ્રી એસ.એમ.બાબરીયાસંશોધન મદદનીશ૯૭૧૪૫૨૦૭૦૨
કુ.મમતા સી.સોલંકીસંશોધન મદદનીશ૯૭૨૪૬૮૫૭૪૨
કુ.કિરણ એમ.કલોતરાઆંકડા મદદનીશ૯૯૦૪૩૯૨૦૬૪
અ.નં. વહિવટી અધિકારીશ્રી/ કર્મચારીશ્રીનું નામ હોદ્દો ફોન નં.કચેરી મોબાઇલ નંબર
1શ્રી એન.આર.ટોપરાણીજિલ્લા આંકડા અધિકારી(ઇન્ચાર્જ)02792-2206539825279605
2કુ. ડી.એસ.વસાવાસંશોધન અધિકારી02792-2206539725972515
3શ્રી એસ.એમ.બાબરીયાસંશોધન મદદનીશ02792-2206539714520702
4કુ.ડી.જી.પંડ્યાસંશોધન મદદનીશ002792-2206538905093656
5શ્રી.એચ.એમ.બારૈયાસંશોધન મદદનીશ02792-2206538905710465
6કુ.એમ.સી.સોલંકીઆંકડા મદદનીશ02792-2206539724685742