પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખાશાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી


જિલ્લાની આંકડાકીય રૂપરેખા

પુરા થયેલ નાણાકીય વર્ષની, જિલ્લાની વહીવટી માળખુ, આબોહવા, વસ્તી, ખેતીવાડી, પશુપાલન - મત્સ્યઉઘોગ, શિક્ષણ, સહકારી પ્રવળતિ, ઉઘોગ - ધંધા, ખનીજ બેકીંગ, વાહનવ્યવહાર, રોજગાર, માનવશકિત, આરોગ્ય, પોલીસ ન્યાયતંત્ર, સ્થાનિક સંસ્થાઓની આવક - ખર્ચ વગેરેની માહિતી જુદી જુદી કચેરી પાસેથી મેળવી પુસ્તીકાના સ્વરૂપમાં પ્રસિઘ્ધ કરવામાં આવેલ છે.

જે માહિતી, જિલ્લાના વિકાસ માટેના આયોજન - ઉઘોગ ધંધા, રોજગારી વધારવા નવા ઉઘોગ ધંધા સ્થાપવા ઉપયોગી બને છે. છેલ્લું જિલ્લાની આંકડાકીય રૂપરેખાનું પ્રકાશન ર૦૦૭-૦૮ નું બહાર પાડવામાં આવેલ. વર્ષ ૨૦૦૮ - ૦૯ નું પ્રકાશન પ્રસિઘ્ધ કરવાની કામગીરી ચાલુ છે.

સામાજીક આર્થિક સમીક્ષા

જિલ્લાની સામાજીક આર્થિક વિકાસને લગતી બાબતોને સ્પર્શતી વરસાદ, ખેતી ઉઘોગ ધંધા સરકારશ્રીના યોજનાઓની નાણાકીય બાબતોની માહિતીનો સમાવીશ કરી પ્રસિઘ્ધ કરવામાં આવે છે.

સરકારશ્રી તરફથી મોજણી સર્વે ગણતરી

સર્વે ગણતરી જેમાં વસ્તી ગણતરી નિર્દેશિકા, પશુધન ગણતરી, આર્થિક ગણતરીની કામગીરી જિલ્લાના ગ્રામ્ય / શહેરી વિસ્તારમાં હાથ ધરવામાં આવે છે. છેલ્લે ર૦૦૭ માં પશુધન ગણતરી હાથ ધરવામાં આવેલ હતી અને પૂર્ણ થયેલ છે. વર્ષ ર૦૦પ માં આર્થિક ગણતરી હાથ ધરી પૂર્ણ કરવામાં આવેલ છે.

ગામ સવલત મોજણી

જિલ્લાના ગામોમાં પાયાની સુવિધાઓ જેવી કે પ્રાથમીક શાળા ,માઘ્યમીક શાળા, ઉચ્ચતર માઘ્યમીકશાળા, તબીબી આરોગ્ય વિષયક વાહનવ્યવાહર-સંદેશા વ્યવાહર પોષણ કાર્યક્રમ વિજળી કરણ, પશુપાલન, સિચાઈ સામાજિક આર્થિક સેવાઓ, પીવાના પાણીની સુવિધા, ધરથાળ પ્લોટ, સામાજિક સુવિધા), પર્યાવરણ સુધારણા, ગ્રામ પ્રંચાયત મા અમલમા મુકાયેલ જયોતિ ગામ યોજના, ઈગામ યોજના,
સમરસ ગામ પંચાયત તીર્થગામ, પંચવટી યોજના, ગોકુળ ગામ, ગરીબી રેખા હેઠળ જીવતા કુટુંબો ને સરદાર આવાસ, ધરથાળ પ્લોટ, ગ્રામ પંચાયતનુ્ર વહીવટી માળખુ,પચાયતની સમિતીઓ બેઠકો પંચાયતના કરવેરા ,દબાણો પશુપાલનવસ્તી, ખેતી અને પાક હેઠળનો વિસ્તાર, ખેતતલાવડી, વોટરશેડ યોજના, ચેકડેમ બોરીબંધ, ઉધોગ, અને વિવિધ યોજના હેઠળના કામો, ની માહીતી એકત્ર કરવામા આવે છે.

છેલ્લી ગ્રામ સવલત મોજણી ર૦૦૪ મા હાથ ધરી પુર્ણ કરવામા આવેલ હતી. અને તેના કોષ્ટકીરણ અંગે અર્થશાસ્ત્ર અને આકડાશાત્ર ની કચેરી ગાંધીનગરને મોકલી આપવામા આવેલ છે.

ગ્રામ પંચાયત

ગ્રામ પંચાયત / તાલુકા પંચાયત જિલ્લા પંચાયત દ્વારા પગાર ભથ્થા ખર્ચ, વપરાશી ખર્ચ અને કેપીટલ ખર્ચ ની માહિતી પુરા થયેલ વર્ષની મેળવી કેપીટલ ફોર્મેશનના પ્રકાશન માટે અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાખાની કચેરી ગાંધીનગરને મોકલવામાં આવે છે.

ભાવો

નિયામકશ્રી અર્થશાસ્ત્ર અને આંકડાશાસ્ત્રની કચેરી ગાંધીનગર ને જીવનજરૂરી ચીજવસ્તુઓના છુટક તથા જથ્થાબંધ ભાવો એકત્ર કરી માસના પ્રથમ અને તળતીય શુક્રવારે ઓનલાઈન દ્વારા મોકલી આપવામાં આવે છે.