પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખાવરસાદ

વરસાદ

ક્રમ વર્ષ અમરેલી હેડકવાર્ટરમાં સરેરાશ વરસાદ મી.મી.માં જિલ્લાનો સરેરાશ વરસાદ મી.મી.માં
1 ૧૯૯૮ ૭૦૯ ૫૭૮.૬
૧૯૯૯ ૪૧૪ ૪૪૭.૮
૨૦૦૦ ૨૩૪ ૩૦૬.૯
૨૦૦૧ ૫૦૯ ૫૪૧.૫
૨૦૦૨ ૫૭૩ ૫૫૯
૨૦૦૩ ૬૬૭ ૬૭૬.૩
૨૦૦૪ ૫૪૧ ૬૦૧.૪
૨૦૦૫ ૧૨૨૩ ૧૦૮૮
૨૦૦૬ ૧૧૬૭ ૮૨૩.૮
૧૦ ૨૦૦૭ ૧૩૫૭ ૧૦૬૯
૧૧ ૨૦૦૮

૬૫૫

૮૦૩૬

૧૨
૨૦૦૯

૫૨૧

૫૫૯૯