પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખાવસ્‍તી વિષયક આંકડા

વિસ્તાર અને વસતિ

હાલ માં થયેલી વસ્તી ગણતરી- ૨૦૧૧ના પરિણામો મુજબ અમરેલી જીલ્લાની વસ્તી-૧૫૧૪૧૯૦ છે.

વસ્તી ગીચતા- 204 (દર ચો. કી.મી)

૨૦૧૧ ની વસતિ ગણતરી પ્રમાણે તાલુકાવાર વસતિ અને વસતિની ગીચતા

ક્રમજિલ્લા / તાલુકાના નામકુલવસતિગ્રામ્યવસતિશહેરી વસતિ  
 કુલપુરષોસ્ત્રીઓકુલપુરષોસ્ત્રીઓકુલપુરષોસ્ત્રીઓ
  જિલ્લાનુ કુલ ૧૫૧૪૧૯૦૭૭૧૦૪૯૭૪૩૧૪૧૧૧૨૭૫૫૫૫૭૨૫૫૪૫૫૫૦૦૧૩૮૬૬૩૫૧૯૮૪૯૫૧૮૮૧૪૦
કુંકાવાવ ૯૯૭૯૪૫૦૪૩૮૪૯૩૫૬૯૯૭૯૪૫૦૪૩૮૪૯૩૫૬
બાબરા ૧૪૦૫૨૧૭૧૯૨૩૬૮૫૯૮૧૧૫૨૫૧૫૮૭૧૫૫૬૫૩૬૨૫૨૭૦૧૩૨૦૮૧૨૦૬૨
લાઠી ૧૩૨૯૧૪૬૭૬૫૪૬૫૨૬૦૯૫૧૨૭૪૮૦૬૪૪૭૦૬૩૩૭૭૮૭૧૯૫૯૦૧૮૧૯૭
લીલીયા ૬૦૪૨૩૩૦૫૨૦૨૯૯૦૩૫૦૦૬૪૨૫૩૪૬૨૪૭૧૮૧૦૩૫૯૫૧૭૪૫૧૮૫
અમરેલી ૨૪૧૨૭૯૧૨૨૮૯૩૧૧૮૩૮૬૧૨૩૩૧૨૬૨૯૯૧૬૦૩૨૧૧૧૭૯૬૭૫૯૯૦૨૫૮૦૬૫
બગસરા ૮૩૦૫૪૪૨૪૬૯૪૦૫૮૫૪૮૫૩૩૨૪૪૧૯૨૪૧૧૪૩૪૫૨૧૧૮૦૫૦૧૬૪૭૧
ઘારી ૧૩૯૮૦૭૭૧૨૮૧૬૮૫૨૬૧૨૩૦૮૬૬૨૭૨૦૬૦૩૬૬૧૬૭૨૧૮૫૬૧૮૧૬૦
સાવરકુંડલા ૨૩૯૨૭૨૧૨૧૯૬૫૧૧૭૩૦૭૧૬૦૯૧૮૮૧૩૭૯૭૯૫૩૯૭૮૩૫૪૪૦૫૮૬૩૭૭૬૮
ખાંભા ૯૩૪૩૧૪૭૨૧૪૪૬૨૧૭૯૩૪૩૧૪૭૨૧૪૪૬૨૧૭
૧૦જાફરાબાદ ૧૦૮૦૦૨૫૫૨૩૮૫૨૭૬૪૮૦૮૩૫૪૧૫૦૧૩૯૩૩૪૨૭૧૬૭૧૩૭૩૭૧૩૪૩૦
૧૧રાજુલા ૧૭૫૬૯૩૮૯૪૫૪૮૬૨૩૯૧૩૭૨૦૪૬૯૭૬૭૬૭૪૩૭૩૮૪૮૯૧૯૬૮૭૧૮૮૦૨

પ્રાપ્તિસ્થાન :- વસતિ ગણતરી -2011

૨૦૧૧ની વસતિ જૂથ મુજબ શહેરોનું વર્ગીકરણ

અ.નં. વસતિના કદ પ્રમાણે જૂથનગર/શહેરો સમૂહોની સંખ્યાકુલ નગર/શહેરોની સંખ્યા સાથેની ટકાવારીશહેરની વસતિ (૦૦૦ માં) કુલ શહેરી વસતિ સાથેની ટકાવારી
તમામ કદના ૧૦૧૦૦૩૮૭૧૦૦
૧,૦૦,૦૦૦ કે તેથી વધુ૧૦૧૧૮૩૦.૫૪
૫૦,૦૦૦ - ૯૯,૯૯૯૧૦૭૮૨૦.૧૯
૨૦,૦૦૦ - ૪૯,૯૯૯૫૦૧૪૭૩૮.૦૪
૧૦,૦૦૦ - ૧૯,૯૯૯૩૦૪૪૧૧.૩૯
૫,૦૦૦ - ૯,૯૯૯૦.૦૦

પ્રાપ્તિસ્થાન :- વસતિ ગણતરી – 2011

૨૦૧૧ની વસતિનું ગ્રામ્ય/શહેરી અને જાતિ પ્રમાણે વર્ગીકરણ

અ.નં. તાલુકાનું નામકુલદર હજાર પુરુષોએ સ્ત્રીઓની સંખ્યા  
પુરૂષસ્ત્રીકુલ  
અમરેલી ૧૨૨૮૯૩૧૧૮૩૮૬૨૪૧૨૭૯૯૬૩
બાબરા ૫૦૪૩૮૪૯૩૫૬૯૯૭૯૪૯૫૪
લાઠી ૬૭૬૫૪૬૫૨૬૦૧૩૨૯૧૪૯૬૫
લીલીયા ૩૦૫૨૦૨૯૯૦૩૬૦૪૨૩૯૮૦
ધારી ૭૧૨૮૧૬૮૫૨૬૧૩૯૮૦૭૯૬૧
કુંકાવાવ ૫૦૪૩૮૪૯૩૫૬૯૯૭૯૪૯૭૯
બગસરા ૪૨૪૬૯૪૦૫૮૫૮૩૦૫૪૯૫૬
ખાંભા ૪૭૨૧૪૪૬૨૧૭૯૩૪૩૧૯૭૯
રાજુલા ૮૯૪૫૪૮૬૨૩૯૧૭૫૬૯૩૯૬૪
૧૦જાફરાબાદ ૫૫૨૩૮૫૨૭૬૪૧૦૮૦૦૨૯૫૫
૧૧ સાવરકુંડલા ૧૨૧૯૬૫૧૧૭૩૦૭૧૩૯૨૭૨૯૬૨
કુલ ૭૭૧૦૪૯૭૪૩૧૪૧૧૪૧૪૧૯૦૯૬૪-