પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍યસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી


શાખાનું નામ:- આરોગ્‍યશખા
શાખાનું સરનામુ:- સિવિલ હોસ્‍પ્‍ટલ કંપાઉન્‍ડ, અમરેલી

જિ.અમરેલી
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી:- ડો. કે.સી.પટેલ


ફોન નંબર:- ૯૯૭૮૯૬૭૬૦૨
નંબર (૦૨૭૯૨)૨૨૨૧૧૫

ક્રમ નંબર અઘિકારી/કર્મચારીનું નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરીનાં) અઘિકારી/કર્મચારીનો સંર્પક નંબર (મોબાઇલ)
ડો.જયેશ હરીભાઇ .પટેલ એ.ડી.એચ.ઓ. ૦૨૭૯૨(૨૨૨૧૯૭) ૯૦૯૯૦૮૬૨૬૨
ડો.અરૂણકુમાર નાગદેભાઇ સિંગ ઇ.એમ.ઓ. ૦૨૭૯૨(૨૨૨૯૬૦) ૯૭૨૭૭૨૩૩૦૨
ડો.રાઘાક્રષ્ણ કે. જાટ કયુ.એમ.ઓ. ૦૨૭૯૨(૨૨૨૧૧૫) ૯૭૨૭૭૨૩૩૦૭
શ્રી અશ્વિનકુમાર ભાદાભાઇ બાળઘા વહીવટી અઘિકારી ૦૨૭૯૨(૨૨૨૧૧૫) ૯૭૨૭૭૨૩૪૯૧
શ્રી વૃજલાલ મનજીભાઇ લુણાગરીયા વહીવટી અઘિકારી ૦૨૭૯૨(૨૨૨૧૧૫) ૯૯૭૮૯૬૭૫૮૭
શ્રી જી.જે.જોષી સી.કા. ૦૨૭૯૨(૨૨૨૧૧૫) ૯૪૨૯૨૨૦૮૩૫
શ્રી એન.બી.ચૌહાણ સી.કા. ૦૨૭૯૨(૨૨૨૧૧૫) ૮૧૨૮૧૮૭૫૯૯
શ્રી એમ.કે.બગડા શા.આ.મ. ૦૨૭૯૨(૨૨૨૧૧૫) ૯૦૯૯૦૯૪૮૮૭
શ્રી કે.સી..રાવળ શા.આ.મ. ૦૨૭૯૨(૨૨૨૧૧૫) ૯૪૨૭૦૩૦૨૮૫
૧૦ શ્રી કે.પી.શુકલ આકડા મ. ૦૨૭૯૨(૨૨૨૧૧૫) ૯૮૨૫૫૨૨૬૨૪
૧૧ શ્રી કે.બી.કુબાવત સંશોઘન મ. ૦૨૭૯૨(૨૨૨૧૧૫) ૯૯૭૯૭૧૬૯૫૪
૧૨ શ્રી એ.એફ.લેઉવા પેરા મે.આસી. ૦૨૭૯૨(૨૨૨૧૧૫) ૯૭૨૭૭૨૩૩૧૯
૧૩ શ્રી શૈલેષભાઇ દેવરાજભાઇ સાકરીયા સી.કા. ૦૨૭૯૨(૨૨૨૧૧૫) ૯૯૭૯૦૭૪૦૫૧
૧૪ શ્રી એસ.સી.મહેતા. સી.કા. ૦૨૭૯૨(૨૨૨૧૧૫) ૯૪૨૮૯૩૦૮૫૯
૧૫ શ્રીમીતી દિનાબેન દિનેશભાઇ ત્રીવેદી સી.કા. ૦૨૭૯૨(૨૨૨૧૧૫) ૯૪૨૭૦૨૨૧૨૪
૧૬ શ્રી દિલી૫ભાઇ પ્રભુલાલ પંડયા સી.કા. ૦૨૭૯૨(૨૨૨૧૧૫) ૯૪૨૬૯૭૧૬૮૮
૧૭ શ્રી મહેન્દ્રકુમાર લાલજીભાઇ ચાવડા ફાર્માસીસ્ટ ૦૨૭૯૨(૨૨૨૧૧૫) ૯૭૨૭૭૨૩૩૨૯
૧૮ શ્રી અમરબેન કરશનભાઇ માઘડ પટાવાળા ૦૨૭૯૨(૨૨૨૧૧૫) ૯૯૧૩૨૮૧૮૩૫
ક્રમ નંબર અઘિકારી/કર્મચારીનું નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરીનાં) અઘિકારી/કર્મચારીનો સંર્પક નંબર (મોબાઇલ)
ડો.એચ.એફ પટેલ. સી.ડી.એચ.ઓ. ૦૨૭૯૨(૨૨૨૧૯૭)૯૭૨૭૭૭૯૬૬૧
ડો.જયેશ હરીભાઇ .પટેલ એ.ડી.એચ.ઓ.૦૨૭૯૨(૨૨૨૧૯૭)૯૦૯૯૦૮૬૨૬૨
ડો.અરૂણકુમાર નાગદેવભાઇ સિંગઇ.એમ.ઓ.૦૨૭૯૨(૨૨૨૯૬૦)૯૭૨૭૭૨૩૩૦૨
ડો.રાઘાક્રષ્ણ કે. જાટ કયુ.એમ.ઓ. ૦૨૭૯૨(૨૨૨૧૧૫)૯૭૨૭૭૨૩૩૦૭
શ્રી અશ્વિનકુમાર ભાદાભાઇ બાલઘા વહીવટી અઘિકારી ૦૨૭૯૨(૨૨૨૧૧૫)૯૭૨૭૭૨૩૪૯૧
શ્રી વૃજલાલ મનજીભાઇ લુણાગરીયા વહીવટી અઘિકારી ૦૨૭૯૨(૨૨૨૧૧૫)૯૯૭૮૯૬૭૫૮૭
શ્રી જગદિશભાઇ ગુણવંતરાય જોષી સી.કા.૦૨૭૯૨(૨૨૨૧૧૫)૯૪૨૯૨૨૦૮૩૫
શ્રી નરેન્દ્ર બાબુલાલ ચૌહાણ સી.કા.૦૨૭૯૨(૨૨૨૧૧૫)૮૧૨૮૧૮૭૫૯૯
શ્રી જોરૂભાઇ ભવાનભાઇ.બોરીચા સી.કા.૦૨૭૯૨(૨૨૨૧૧૫)૯૪૨૬૨૮૨૫૨૮
૧૦શ્રી ચેતન.પ્રવિણભાઇ મારડીયાસી.કા.૦૨૭૯૨(૨૨૨૧૧૫)૮૦૦૦૭૧૧૦૭૯
૧૧શ્રી મોહનભાઇ કાનજીભાઇ બગડા શા.આ.મ.૦૨૭૯૨(૨૨૨૧૧૫)૯૦૯૯૦૯૪૮૮૭
૧૨શ્રી કમલેશકુમાર ચિમનલાલ રાવલ શા.આ.મ.૦૨૭૯૨(૨૨૨૧૧૫)૯૪૨૭૦૩૦૨૮૫
૧૩શ્રી કેતનભાઇ પપ્રવિણભાઇ શુકલ આકડા મ. ૦૨૭૯૨(૨૨૨૧૧૫)૯૮૨૫૫૨૨૬૨૪
૧૪શ્રી કિશોરકુમાર વિઠલદાસ કુબાવત સંશોઘન મ.૦૨૭૯૨(૨૨૨૧૧૫)૯૯૭૯૭૧૬૯૫૪
૧૫શ્રી શૈલેષભાઇ દેવરાજભાઇ સાકરીયાસી.કા.૦૨૭૯૨(૨૨૨૧૧૫)૯૯૭૯૦૭૪૦૫૧
૧૬શ્રીમીતી દિનાબેન દિનેશભાઇ ત્રીવેદીસી.કા.૦૨૭૯૨(૨૨૨૧૧૫)૯૪૨૭૦૨૨૧૨૪
૧૭શ્રી મહેન્દ્રકુમાર લાલજીભાઇ ચાવડાફાર્માસીસ્ટ ૦૨૭૯૨(૨૨૨૧૧૫)૯૭૨૭૭૨૩૩૨૯
૧૮શ્રી અમરબેન કરશનભાઇ માઘડ પટાવાળા ૦૨૭૯૨(૨૨૨૧૧૫)૯૯૧૩૨૮૧૮૩૫
૧૮શ્રી ગોપાલભાઇ કનજીભાઇ સાંગાણી પટાવાળા ૦૨૭૯૨(૨૨૨૧૧૫)૭૫૭૫૦૩૬૯૮૮