પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍યસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ:- આરોગ્‍યશખા
શાખાનું સરનામુ:- સિવિલ હોસ્‍પ્‍ટલ કંપાઉન્‍ડ, અમરેલી
જિ.અમરેલી
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી:- ડો. કે.સી.પટેલ
ફોન નંબર:- ૯૯૭૮૯૬૭૬૦૨
નંબર (૦૨૭૯૨)૨૨૨૧૧૫

અં. નં.

વહિવટી અઘિકારીનું નામ

હોદો

ફોન નંબર (કચેરી)

ફેકસ નંબર

મોબાઇલ નંબર

ડો. કે.પી.પટેલ

મુખ્‍ય જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારી

(૦૨૭૯૨)૨૨૨૧૧૫

(૦૨૭૯૨)૨૨૨૧૧૫

૯૯૭૮૯૬૭૬૦૨

ડો. જે.એચ.પટેલ

અધિક જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારી

(૦૨૭૯૨)૨૨૨૧૧૫

(૦૨૭૯૨)૨૨૨૧૧૫

૯૦૯૯૦૮૬૨૬૨

ડો. જે.ઓ.માઢક

આર.સી.એચ. ઓફિસર

(૦૨૭૯૨)૨૨૨૧૧૫

(૦૨૭૯૨)૨૨૨૧૧૫

૯૭૨૭૭૨૩૭૬૪

ડો. એ.કે.સીંગ

એપેડેમીક ઓફિસર

(૦૨૭૯૨)૨૨૨૧૧૫

(૦૨૭૯૨)૨૨૨૧૧૫

૯૭૨૭૭૨૩૩૦૨

શ્રીમતી હંસાબેન રાજગુરુ

ઇનચાર્જ પ્‍બ્‍લીક હેલ્‍થ નર્સ

(૦૨૭૯૨)૨૨૨૧૧૫

(૦૨૭૯૨)૨૨૨૧૧૫

૭૫૬૭૮૮૨૮૯૦

ડો.આર.કે.જાટ

કવોલીટી એસ્‍યુરન્‍સ

(૦૨૭૯૨)૨૨૨૧૧૫

(૦૨૭૯૨)૨૨૨૧૧૫

૯૭૨૭૭૨૩૩૦૭

ડો.આર.કે.જાટ

ઇનચાર્જ વહીવટી અધિકારી (વહીવટ)

(૦૨૭૯૨)૨૨૨૧૧૫

(૦૨૭૯૨)૨૨૨૧૧૫

૯૭૨૭૭૨૩૩૦૭

ડો.આર.કે.જાટ

ઇનચાર્જ વહીવટી અધિકારી (હિસાબી)

(૦૨૭૯૨)૨૨૨૧૧૫

(૦૨૭૯૨)૨૨૨૧૧૫

૯૭૨૭૭૨૩૩૦૭