પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍યશાળા આરોગ્ય હેઠળની કામગીરી

શાળા આરોગ્ય હેઠળની કામગીરી

લક્ષાંકકુલ બાળકોસિઘ્ધિ ટકા
૩૮૫૫૮૩૩૬૬૪૬૧૯૫.૦૪

જુથ પ્રચાર

આરોગ્ય વિષયક સેવાઓ છેવાડાનાં લોકો સુધી મળીરહે અને આરોગ્યની યોજનાનું જાણકારી થાય તે હેતુને ઘ્યાનમાં રાખી છેવાડાના લોકો સુધી આરોગ્ય યોજનાનો સંપર્ક મળીરહે તે માટે વર્ષ ર૦૧૦ -૧૧ તથા ર૦૧૧-૧ર ના ચાલુ વર્ષ સુધીની આઈ.ઈ.સી.અંગેની જાણકારી માટે આયોજન કરેલ છે.
ક્રમઆઈ.ઈ.સી.પ્રવૃતિર૦૧૧-૧રર૦૧ર-૧૩
(૧)લધુશીબીર૪૩૯૩૯૨
(ર)ગુરૂશીબીર૧૯૨ ૨૦૨
(૩)પ્રદર્શન૧૮૧૦ ૧૯૫૪
(૪)પ્રચારપત્રીકા૫૦૭૫૦૦૨૭૦૦૦૦
(પ)ફોલ્ડર
(૬)પોસ્ટર (પ્લાસ્ટીકતથાસાદા)૧૨૦૭૪
(૭)બેનર્સ (સાદાતથાપી.વી.સી )૬૯૮૮૧૦૩
ક્રમઆઈ.ઈ.સી.પ્રવૃતિર૦૧૧-૧રર૦૧ર-૧૩
જુથ ચર્ચા૨૩૧૨ ૨૫૩૦
સાસ્કૃતીક કાર્યક્રમો
આરોગ્ય વિષયકની જાણકારી છેવાડાના ગ્રમ્ય લોકોને મળીરહે અને આરોગ્ય વિષયક યોજનાથી વંચિત ન રહે તે માટે વર્ષ  ર૦૧- તથા  ર૦૧- માં આઈ.સી પ્રવળતિ હાથ ધરવા માં આવેલ છે.
ક્રમસાસ્કુતિક કાર્યક્રમો ર૦૧૧-૧રર૦૧ર-૧૩
નાટક ૫૧ ૫૪
ભવાઈ ૩૦
લોકડાયરો ૧૦૧૦
કઠપુતલી ૧૦ ૨૮
વકૃત્‍વ સ્પર્ધા ૬૨ ૪૫
સ્‍ત્રી / પુરુષ ઓ૫રેશન
ક્રમજિલ્લાનું નામ સ્ત્રી-પુરૂષ ઓપરેશન
લક્ષાંક સિઘ્ધિ ટકા
અમરેલી ૮૧૪૦ ૭૫૮૮૯૩.૦૦
કો૫ર ટી
કોપર-ટી
લક્ષાંક સિઘ્ધિ ટકા
૨૧૫૦૬ ૨૦૨૮૬૯૪.૦૦
નિ‍રોઘ
ઓરલ પીલ્સ
ગર્ભ નિરોધક ગોળીઓ
નિરોધ
લક્ષાંકસિઘ્ધિટકાલક્ષાંક સિઘ્ધિટકા
૮૬૦૩૨૮૫૯૩૩.૦૦ ૩૬૫૮૮૭૫૨૧૨૧.૦૦