પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆયુર્વેદ શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

આયુર્વેદ શાખા સં૫ર્ક અઘિકારીશ્રી/કર્મચારીશ્રી

કમઅધિકારીશ્રી /
કર્મચારીશ્રીનું નામ
હોદોકચેરીનો નંબરકચેરીનાં ફેકસ નંબરમોબાઇલ
નંબર
રહેણાંકનાં
સંપર્ક નંબર
ડો.એ.ડી રામાનુજ જિલ્લા આયુર્વેદ અધિકારી૦૨૭૯૨-૨૨૨૦૭૨-૯૪૨૬૪ ૬૩૩૫૨-
શ્રીમતિ એસ.પી. પાનસુરીયાહેડ કલાર્ક૦૨૭૯૨-૨૨૨૦૭૨--૦૨૭૯૨- ૨૨૮૮૮૭
શ્રી એમ.બી.ભટ્રી  જુનીયર કલાર્ક૦૨૭૯૨-૨૨૨૦૭૨---