પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆયુર્વેદ શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

આયુર્વેદ શાખા સં૫ર્ક અઘિકારીશ્રી/કર્મચારીશ્રી
અ. નં. વહિવટી અધિકારીશ્રી/ કર્મચારીશ્રીનું નામહોદોફોન નંબર (કચેરી) મોબાઈલ નંબર
ડો. એ.ડી. રામાનુજ ઈન્‍ચાર્જ જિલ્‍લા આયુર્વેદ અધિકારી (૦ર૭૯ર)રરર૦૭ર૯૪ર૬૦ર૫૧૮૧
હર્ષવિણાબેન પી. ત્રિવેદીનાયબ ચિટનીશ (૦ર૭૯ર)રરર૦૭ર૮૮૬૬૫૩૯૦૩૪
શ્રી એમ.બી. બાંભરોલીયાજુનિયર કલાર્ક ચાર્જ (કામગીરી)(૦ર૭૯ર)રરર૦૭ર૯૯ર૫૯૮૫૯ર૯
શ્રી એ.એમ. હરીયાણી૫ણવાળા (૦ર૭૯ર)રરર૦૭ર-