પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆયુર્વેદ શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

આયુર્વેદ શાખા સં૫ર્ક અઘિકારીશ્રી/કર્મચારીશ્રી
અ.નંવહિવટી અધિકારીશ્રી/કર્મચારીશ્રીનૂં નામહોદોફોન નંબર (કચેરી)મોબાઇલ નંબર
ર્ડા.એ.ડી.રામાનુજઇન્ચાર્જ જિલ્લા આયુર્વેદ અધિકારી(૦૨૭૯૨)૨૨૨૦૭૨૯૪૨૬૦૨૫૧૮૧
હર્ષવિણાબેન પી. ત્રિવેદીનાયબ ચિટનીશ(૦૨૭૯૨)૨૨૨૦૭૨૮૮૬૬૫૩૯૦૩૪
શ્રી.એમ.બી.બાંભરોલીયાજુનિયર કલાર્ક ચાર્જ (કામગીરી)(૦૨૭૯૨)૨૨૨૦૭૨૯૯૨૫૯૮૫૯૨૯
શ્રી એ.એમ. હરીયાણીપટ્ટાવાળા

(૦૨૭૯૨)૨૨૨૦૭૨

-