પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆયુર્વેદશાખાશાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી

 
ક્રમ વર્ષ દવાખાના સંખ્યા દર્દીની સંખ્યા
૨૦૧૧-૧૨ આયુર્વેદ ૧૯ --
૨૦૧૧-૧૨ હોમીયોપથી --
૨૦૧૧-૧૨ આયુર્વેદ નિદાન કેમ્પ ૧૦૦ ૨૦૮૨૦
૨૦૧૧-૧૨ હોમીયોપથી નિદાન કેમ્પ ૫૪ ૬૯૫૫
    કુલ ૧૫૪ ૨૭૭૭૫
 
આ રીતે આયુર્વેદ શાખામાં કોઈ યોજનાકિય કામગીરી - લક્ષાંક વિગેરે હોતા નથી પરંતુ આયુર્વેદ - હોમીયોપથી નિદાન કેમ્પમાં  અંગત રસ લઈ કરેલ છે. કુલ નિદાન કેમ્પ- ૧૫૪ કરી  ૨૭૭૭૫ દર્દીને વિના મુલ્યે આયુર્વેદ / હોમીયોપથી સારવાર આપવામાં આવેલ છે. તથા દર્દીઓ તથા સ્વસ્થ વ્યકિત કઈ રીતે રોગ રહીત લાંબુ જીવન જીવે તે બાબત ની સમજણ આપેલ છે.