પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓબાંધકામ શાખા સં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી


કાર્યપાલક ઇજનેરની કચેરી (પંચાયત મા.મ. અમરેલી)
અનું.નં. વહીવટી અધિકારીશ્રી /કર્મચારીના નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) મોબાઈલ નંબર
પી.બી.શિવમ કાર્યપાલક ઈજનેર ૦૨૭૯૨-૨૨૨૧૧૨ ૯૮૭૯૫ ૧૭૬૫૦
બી. આર. પટેલ હેડ ક્લાર્ક ૦૨૭૯૨-૨૨૨૧૧૨ ૯૪૨૯૧ ૭૭૭૧૮
ભાવિકા જે. પરમાર અ.મ.ઈ. ૦૨૭૯૨-૨૨૨૧૧૨ ૯૭૩૭૩ ૫૩૨૮૫
ઈલા. વેગડ અ.મ.ઈ. ૦૨૭૯૨-૨૨૨૧૧૨ ૭૩૮૩૭ ૬૦૯૮૦
પી.એચ. સોલંકી સી.કા. ૦૨૭૯૨-૨૨૨૧૧૨ ૮૧૨૮૫ ૪૦૨૯૮
વી.બી.સાવલીયા સી.કા. ૦૨૭૯૨-૨૨૨૧૧૨ ૯૪૨૬૧ ૨૮૦૧૦
વાય. એમ. શુક્લ સી.કા. ૦૨૭૯૨-૨૨૨૧૧૨ ૯૪૨૭૨ ૬૧૩૬૧
આર. પી. દવે જુ.કા. ૦૨૭૯૨-૨૨૨૧૧૨ ૯૪૨૯૮ ૭૩૨૯૯
૧૦ એસ. એચ. કલસરીયા જુ.કા. ૦૨૭૯૨-૨૨૨૧૧૨ ૮૪૬૯૧ ૪૮૨૯૮
૧૧ જે. વિ. બોરીચા જુ.કા. ૦૨૭૯૨-૨૨૨૧૧૨ ૮૫૩૦૬ ૯૭૦૪૮
૧૨ આર. જી. લેહરી વર્ક. આસી. ૦૨૭૯૨-૨૨૨૧૧૨ ૯૪૨૯૪ ૧૬૭૦૬
૧૩ એચ. બી. ટાંક ટ્રેસર ૦૨૭૯૨-૨૨૨૧૧૨ ૯૮૭૯૪ ૫૬૦૧૬
૧૪ એ.જી. દેવાણી ટેક. આસી. ૦૨૭૯૨-૨૨૨૧૧૨ ૯૫૩૭૦ ૩૮૫૯૫
૧૫ બી. એચ. બસીયા ડ્રાઈવર ૦૨૭૯૨-૨૨૨૧૧૨ ૭૫૬૭૭ ૧૧૧૯૮