પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓબાંધકામ શાખા સં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતીઅં. નં.વહિવટી અઘિકારીનું નામહોદોફોન નંબર (કચેરી)મોબાઇલ નંબર
(૧) શ્રી બી. એ. કોટકકાર્યપાલક ઇજનેરશ્રી૦૨૭૯૨-૨૨૨૧૧૨૯૭૨૭૦૪૫૦૦૪
(૨) શ્રી પ્રિયદર્શી ભાઇમા.મ. મદદનિશ ઇજનેરશ્રી૨૨૨૧૧૨, ૨૨૫૬૬૫૮૯૮૦૩૮૪૪૧૫
(૩)શ્રી એ.એમ. પરમારમદદનીશ ઇજનેરશ્રી ૦૨૭૯૨-૨૨૨૧૧૨૯૯૨૫૪૩૭૩૮૩
(૪)શ્રી એન.વી. પ્રજાપતિમદદનીશ ઇજનેરશ્રી૦૨૭૯૨-૨૨૨૧૧૨૯૯૦૪૫૧૪૯૫૫
(૫)શ્રી જી.એ. ટીલાવતનિવૃત અધિક મદદનીશ ઇજનેર, રૂર્બન૦૨૭૯૨-૨૨૨૧૧૨૯૪૨૮૭૧૧૯૬૧
(૬)શ્રી એસ.ડી. પડસાલાહેડ કલાર્ક૦૨૭૯૨-૨૨૨૧૧૨૯૪૨૬૭૩૫૩૪૫
(૭)શ્રીમતિ એન.આર. પંડયાસીની. કલાર્ક૦૨૭૯૨-૨૨૨૧૧૨૯૪૨૬૬૨૯૧૦૭
(૮)શ્રી એન.એ. આખજાસીની. કલાર્ક ૦૨૭૯૨-૨૨૨૧૧૨૯૯૯૮૮૫૪૫૦૫
(૯) શ્રી ડી.વી. વાગડીયાસીની. કલાર્ક૦૨૭૯૨-૨૨૨૧૧૨૯૪૨૭૨૮૦૦૨૮
(૧૦) શ્રી યુ.ડી. જાનીસીની. કલાર્ક ૦૨૭૯૨-૨૨૨૧૧૨૯૪૨૬૮૩૨૨૪૬
(૧૧) શ્રી વીનુબેન સોલંકીજુ. કલાર્ક૦૨૭૯૨-૨૨૨૧૧૨ ૯૦૬૭૩૪૪૮૦૭
(૧૨) શ્રી વી.બી સાવલીયા જુ. કલાર્ક ૦૨૭૯૨-૨૨૨૧૧૨ ૯૪૨૬૧૨૮૦૧૦
(૧૩)શ્રી પી.એચ. સોલંકીજુ. કલાર્ક ૦૨૭૯૨-૨૨૨૧૧૨ ---
(૧૪) શ્રી આર.જી. લહેરીવર્ક આસી. ૦૨૭૯૨- ૨૨૨૧૧૨૯૪૨૯૪૧૬૭૦૬
(૧૫)શ્રી ડી.એસ. ભટ્ટપટાવાળા ૦૨૭૯૨- ૨૨૨૧૧૨૯૪૨૯૪૧૬૭૦૬