પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓબાંધકામ શાખા સં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી


કાર્યપાલક ઇજનેરની કચેરી (પંચાયત મા.મ. અમરેલી)
અનું.નં. વહીવટી અધિકારીશ્રી /કર્મચારીના નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) મોબાઈલ નંબર
પી.બી.શિવમ કાર્યપાલક ઈજનેર ૦૨૭૯૨-૨૨૨૧૧૨ ૯૮૭૯૫ ૧૭૬૫૦
બી. આર. પટેલ હેડ ક્લાર્ક ૦૨૭૯૨-૨૨૨૧૧૨ ૯૪૨૯૧ ૭૭૭૧૮
ભાવિકા જે. પરમાર અ.મ.ઈ. ૦૨૭૯૨-૨૨૨૧૧૨ ૯૭૩૭૩ ૫૩૨૮૫
ઈલા. વેગડ અ.મ.ઈ. ૦૨૭૯૨-૨૨૨૧૧૨ ૭૩૮૩૭ ૬૦૯૮૦
પી.એચ. સોલંકી સી.કા. ૦૨૭૯૨-૨૨૨૧૧૨ ૮૧૨૮૫ ૪૦૨૯૮
વી.બી.સાવલીયા સી.કા. ૦૨૭૯૨-૨૨૨૧૧૨ ૯૪૨૬૧ ૨૮૦૧૦
વાય. એમ. શુક્લ સી.કા. ૦૨૭૯૨-૨૨૨૧૧૨ ૯૪૨૭૨ ૬૧૩૬૧
આર. પી. દવે જુ.કા. ૦૨૭૯૨-૨૨૨૧૧૨ ૯૪૨૯૮ ૭૩૨૯૯
૧૦ એસ. એચ. કલસરીયા જુ.કા. ૦૨૭૯૨-૨૨૨૧૧૨ ૮૪૬૯૧ ૪૮૨૯૮
૧૧ જે. વિ. બોરીચા જુ.કા. ૦૨૭૯૨-૨૨૨૧૧૨ ૮૫૩૦૬ ૯૭૦૪૮
૧૨ આર. જી. લેહરી વર્ક. આસી. ૦૨૭૯૨-૨૨૨૧૧૨ ૯૪૨૯૪ ૧૬૭૦૬
૧૩ એચ. બી. ટાંક ટ્રેસર ૦૨૭૯૨-૨૨૨૧૧૨ ૯૮૭૯૪ ૫૬૦૧૬
૧૪ એ.જી. દેવાણી ટેક. આસી. ૦૨૭૯૨-૨૨૨૧૧૨ ૯૫૩૭૦ ૩૮૫૯૫
૧૫ બી. એચ. બસીયા ડ્રાઈવર ૦૨૭૯૨-૨૨૨૧૧૨ ૭૫૬૭૭ ૧૧૧૯૮
અ.નં.વહીવટી અધિકારીશ્રી/કર્મચારીશ્રીનુ નામહોદોફોન નં. (કચેરી)મોબાઈલ નં.
શ્રીરાધિકા જે. ગઢીયાઅધિક મદદનીશ ઈજનેર૦ર૭૯ર
રરર૧૧ર
૯૫૧૦૫૫૦૩૦૬
ઈલાબેન વેગડઅધિક મદદનીશ ઈજનેર૦ર૭૯ર
રરર૧૧ર
૭૩૮૩૭૬૦૯૮૦
વી.બી. સાવલીયાસી.કલાર્ક૦ર૭૯ર
રરર૧૧ર
૯૪ર૬૧ર૮૦૧૦
પી. એચ. સોલંકીસી.કલાર્ક૦ર૭૯ર
રરર૧૧ર
૮૧ર૮પ૪૦ર૯૭
આર. આર. પઠાણસી.કલાર્ક૦ર૭૯ર
રરર૧૧ર
૯૯રપપ૪૪૭૧૭
આર. પી. દવેજુ. કલાર્ક૦ર૭૯ર
રરર૧૧ર
૯૪ર૯૮૭૩ર૯૯
જે.બી. બોરીચાજુ. કલાર્ક૦ર૭૯ર
રરર૧૧ર
૮૫૩૦૬૯૭૦૪૮
એચ.પી. ટાંકટ્રેસર૦ર૭૯ર
રરર૧૧ર
૯૮૭૯૪૫૬૦૧૬
બી. એસ. બસીયાડ્રાઈવર૦ર૭૯ર
રરર૧૧ર
૭૫૬૭૭૧૧૧૯૮