પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓહિસાબી શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

હિસાબી શાખા સં૫ર્ક અઘિકારીશ્રી/કર્મચારીશ્રી

અ.નં. અધિકરીશ્રી/કર્મચારીશ્રીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) મોબાઈલ નંબર
શ્રી આર.વી.સુવા હિસાબી અધિકારી ૦૨૭૯૨-૨૨૩૩૨૧ ૭૫૬૭૦૨૨૭૫૮
શ્રી આર.એન.પારદાશાણી વિભાગીય હિસાબનીશ ૦૨૭૯૨-૨૨૩૩૨૧ ૭૯૯૦૩૮૪૯૬૯
શ્રી એસ.જી.સોરઠીયા વિભાગીય હિસાબનીશ ૦૨૭૯૨-૨૨૩૩૨૧ ૯૩૭૬૨૪૦૦૩૩
શ્રી આર.ડી.સરવૈયા વિભાગીય હિસાબનીશ ૦૨૭૯૨-૨૨૩૩૨૧ ૯૦૧૬૪૯૪૪૫૯
શ્રી એ.વી.વિસાવળીયા નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૭૯૨-૨૨૩૩૨૧ ૯૪૨૮૭૦૭૪૦૩
કું. વિ.સી.વાજા જુનિયર કલાર્ક (હિસાબી) ૦૨૭૯૨-૨૨૩૩૨૧ ૨૨૩૩૨૧
કું. વિ.એન.મહેતા જુનિયર કલાર્ક (હિસાબી) ૦૨૭૯૨-૨૨૩૩૨૧ ૨૨૩૩૨૧
શ્રી એસ.વી.ગોલેતર જુનિયર કલાર્ક (હિસાબી) ૦૨૭૯૨-૨૨૩૩૨૧ ૭૩૫૯૦૫૪૮૮૨
શ્રી જે.એચ.ઠુંમરજુનિયર કલાર્ક (હિસાબી) ૦૨૭૯૨-૨૨૩૩૨૧ ૯૭૧૪૭૩૪૮૬૧