પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓહિસાબી શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

હિસાબી શાખા સં૫ર્ક અઘિકારીશ્રી/કર્મચારીશ્રી

અ.નં. અધિકરીશ્રી/કર્મચારીશ્રીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) મોબાઈલ નંબર
કુ. સિધ્ધી જીતેન્દ્રકુમાર મહેતા હિસાબી અધિકારી ૦૨૭૯૨-૨૨૩૩૨૧ ૭૫૬૭૦૨૨૭૫૮
શ્રી આર.એન.પારદાશાણી વિભાગીય હિસાબનીશ ૦૨૭૯૨-૨૨૩૩૨૧ ૭૯૯૦૩૮૪૯૬૯
શ્રી એસ.જી.સોરઠીયા વિભાગીય હિસાબનીશ ૦૨૭૯૨-૨૨૩૩૨૧ ૯૩૭૬૨૪૦૦૩૩
શ્રી આર.ડી.સરવૈયા વિભાગીય હિસાબનીશ ૦૨૭૯૨-૨૨૩૩૨૧ ૯૦૧૬૪૯૪૪૫૯
શ્રી એ.વી.વિસાવળીયા નાયબ હિસાબનીશ ૦૨૭૯૨-૨૨૩૩૨૧ ૯૪૨૮૭૦૭૪૦૩
કું. વિ.સી.વાજા જુનિયર કલાર્ક (હિસાબી) ૦૨૭૯૨-૨૨૩૩૨૧ ૨૨૩૩૨૧
કું. વિ.એન.મહેતા જુનિયર કલાર્ક (હિસાબી) ૦૨૭૯૨-૨૨૩૩૨૧ ૨૨૩૩૨૧
શ્રી એસ.વી.ગોલેતર જુનિયર કલાર્ક (હિસાબી) ૦૨૭૯૨-૨૨૩૩૨૧ ૭૩૫૯૦૫૪૮૮૨
શ્રી જે.એચ.ઠુંમરજુનિયર કલાર્ક (હિસાબી) ૦૨૭૯૨-૨૨૩૩૨૧ ૯૭૧૪૭૩૪૮૬૧
અ.નં.અધિકરીશ્રી/કર્મચારીશ્રીનું નામહોદ્દોફોન નંબર (કચેરી)મોબાઈલ નંબર
કુ. સિધ્ધી જીતેન્દ્રકુમાર મહેતાહિસાબી અધિકારી (વર્ગ-૧)(૦૨૭૯૨) ૨૨૩૩૨૧૯૬૨૪૯૬૦૦૯૮
શ્રી વાય.કે.ત્રિવેદી ઇ.ચા. આંતરીક અન્વેષણ અધિકારી (વર્ગ-૧) ૯૪૨૭૨૩૦૮૮૮
શ્રી એસ.જી.સોરઠીયાવિભાગીય હિસાબનીશ (વર્ગ-૩)૯૩૭૬૨૪૦૦૩૩
શ્રી આર.ડી.સરવૈયાવિભાગીય હિસાબનીશ (વર્ગ-૩)૯૦૧૬૪૯૪૪૫૯
શ્રી વી.આર.ટાંકનાયબ હિસાબનીશ (વર્ગ-૩)૯૪૨૮૭૯૮૭૩૦
કું. વિ.સી.વાજાજુનિયર કલાર્ક (વર્ગ-૩)૭૦૬૯૭૭૧૯૯૬
શ્રી એસ.વી.ગોલેતરજુનિયર કલાર્ક (વર્ગ-૩)૭૩૫૯૦૫૪૮૮૨
શ્રી જે.એચ.ઠુંમરજુનિયર કલાર્ક (વર્ગ-૩)૯૭૧૪૭૩૪૮૬૧
શ્રી આર.એચ.ભુવાપટ્ટાવાળા (વર્ગ-૪)૯૩૭૪૩૪૪૯૮૭