પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓહિસાબી શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

હિસાબી શાખા સં૫ર્ક અઘિકારીશ્રી/કર્મચારીશ્રી

ક્રમ

નામ

હોદો

ફોન કોડ

મોબાઇલ નંબર

ફોન નંબર

1

શ્રી યુ. એમ. ઓઝા

હિસાબી અધિકારી

૦૨૭૯૨

૯૬૮૭૨ ૦૯૩૦૧

૨૨૩૩૨૧

2

શ્રી એ.એસ. હાલા

આંતરીક અન્વેષણ અધિકારી

૦૨૭૯૨

૯૮૨૫૩ ૫૯૭૯૮

૨૩૦૫૦૯

3

શ્રી વી.બી. બામટા

વિભાગીય હિસાબનીશ

૦૨૭૯૨

-

૨૨૩૩૨૧

4

શ્રી એચ.જી. બોરસાણીયા

નાયબ હિસાબનીશ

૦૨૭૯૨

-

૨૨૩૩૨૧

5

શ્રી બી.કે. મહેતા

સીનીયર એકાઉન્ટ કલાર્ક

૦૨૭૯૨

-

૨૨૩૩૨૧

6

શ્રી એસ.પી. શર્મા

સીનીયર એકાઉન્ટ કલાર્ક

૦૨૭૯૨

-

૨૨૩૩૨૧

7

શ્રી ડી.પી. ઠાકર

સીનીયર એકાઉન્ટ કલાર્ક

૦૨૭૯૨

-

૨૨૩૩૨૧

8

શ્રી વી.આર. ટાંક

સીનીયર એકાઉન્ટ કલાર્ક

૦૨૭૯૨

-

૨૨૩૩૨૧

9

શ્રી આર.ટી. પટેલ

સીનીયર એકાઉન્ટ કલાર્ક

૦૨૭૯૨

-

૨૨૩૩૨૧

10

શ્રી કે.જી. પરમાર

જુનિયર કારકુન

૦૨૭૯૨

-

૨૨૩૩૨૧

11

શ્રી એસ.બી. પંડયા

જુનિયર કારકુન

૦૨૭૯૨

-

૨૨૩૩૨૧

12

શ્રીમતિ એન.પી.રાઓલ

જુનિયર કારકુન

૦૨૭૯૨

-

૨૨૩૩૨૧

13

શ્રીમતિ એચ.ડી. ગઢવી

પટાવાળા

૦૨૭૯૨

-

૨૨૩૩૨૧

14

શ્રી એમ.એમ. રાણવા

પટાવાળા

૦૨૭૯૨

-

૨૨૩૩૨૧

15

શ્રી એ.એમ. હરીયાણી

પટાવાળા

૦૨૭૯૨

-

૨૨૩૩૨૧