પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓખેતીવાડી પાક અંગેની માહિતી.

પાક અંગેની માહિતી

રવીપાક વર્ષ- ૨૦૧3માં વાવેતર વિસ્તાર
તાલુકો ઘંઉ બાજરી ચણા જીરુ લસણ ડુંગળી ઘાસચારો શાકભાજી અજમા રાયડો ધાણા મેથીવાલ શેરડીકુલ
અમરેલી ૨૦૩૧ ૫૩૭ ૩૫૮ ૩૬૮ ૧૬૮ ૧૨૫૪ ૨૨૭ ૪૯૪૩
લીલીયા ૨૪૦ ૪૦ ૬૫ ૬૧૦ ૭૫ ૧૦ ૧૦૪૫
લાઠી ૮૫૯ ૮૪ ૩૧૨ ૯૨૪ ૯૭ ૨૨૮૬
બાબરા ૪૯૮ ૬૧ ૫૫૬ ૧૪૪ ૪૧ ૩૮૪ ૧૦૫ ૧૭ ૧૮ ૧૮૨૪
કુકાવાવ ૭૯૦ ૩૮૦ ૨૮૦ ૨૬૦ ૧૫૦ ૪૧૦ ૧૭૦ ૬૦ ૫૦ ૨૫૫૦
બગસરા ૭૪૭ ૧૨૮ ૧૮૦ ૬૭૦ ૩૭૦ ૮૪ ૨૧૮૪
ધારી ૩૫૦૧ ૮૯૪ ૫૪૦ ૭૩૫ ૩૪૭ ૮૫૬ ૩૭૫ ૭૨૫૭
ખાંભા ૨૨૨૨ ૨૦૨ ૧૨૨ ૮૦૦ ૬૧ ૧૫૮ ૯૧૧ ૨૫૬ ૪૭૩૭
રાજુલા ૨૭૯૪ ૧૬૯ ૧૯૫ ૧૦૬૯ ૧૪૭ ૧૬૪૫ ૧૪૫૧ ૩૬૭ ૭૫ ૭૯૧૨
જફરાબાદ ૧૫૪૫ ૨૭૦ ૧૮૫ ૧૯૫ ૨૭૦ ૫૩૫ ૧૫૫૫ ૨૦૫ ૪૭૬૦
સા.કુંડલા ૨૭૪૫ ૮૪૭ ૬૭૯ ૩૫૭ ૬૨૩ ૨૧૬૦ ૩૭૦ ૧૧૦ ૭૮૯૬
કુલ ૧૭૯૭૨ ૬૪૧ ૩૪૭૩ ૫૦૩૪ ૩૦૧૭ ૩૬૭૯ ૧૦૮૮૫ ૨૩૩૧ ૧૮૫ ૨૫ ૭૭ ૬૮ ૪૭૩૯૪
આગળ જુઓ