પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓખેતીવાડીસહાયો

સહાયો

અનું નંબર યોજના મળેલ ગ્રાન્ટ વાર્ષિક યોજના – ૨૦૧૩-૨૦૧૪
જોગવાઈ માસ દરમ્યાન ખર્ચ વર્ષનું વધતુ જતુ ખર્ચ 
રાજય કેન્‍દ્ર રાજય કેન્‍દ્ર રાજય કેન્‍દ્ર 

AGR-1 (મહેકમ) 

0.000.00 ૧.00 ૧૬.૬૪ 0.00

AGR-2

૧૯૮.૯૦ ૨૯૧.૮૬  ૨૬.૧૪  ૧૯૮.૧૧ 0.00

AGR-4

૯૫.૦૦ ૧૬૮.૦૮  ૬.૭૬  ૧૩૦.૯૩  

AGR-5 (કપાસ) 

 ૨.૭૩ ૮.૨0૦.૨૯ ૦.૮૬ ૧.૯૩ ૫.૮૦

AGR-6 (તેલીબીયા) 

 ૨૯.૭0૬૫.0૯ ૧.૦૬ ૩.૧૯ ૧૭.૫૬ ૫૨.૬૭

NFSM- (કઠોળ) 

  ૧૪.00 ૦.૪૬ 0.00૯.૪૩

AGR-9 (વર્કપ્લાન) 

 0.000.000.000.000.000.00

AGR-10

 ૮૬.૬૬  ૦.૦૦ ૦.૦૦ ૮૬.૫૨ ૦.૦૦

AGR-50

૦.૦૦ ૨૪૯.00૦.૦૦ ૧૯.૮૦  ૨૪૪.૫૦ 0.00
 કુલ ૩૧૮.૬૫ ૮૨૦.૦૩ ૮૭.૨૯ ૫૫.૬૫ ૪.૫૨ ૭૦૯.૧૯ ૬૭.૯૦
પાછળ જુઓઆગળ જુઓ
InstanceEndEditable