પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓખેતીવાડીસંપર્કની માહિતી

સંપર્ક ની માહિતી

અધિકારીશ્રીઓની સંપર્ક માહિતી
અ.નંવહીવટી અધિકારીશ્રી/કર્મચારીશ્રીનું નામ હોદો ફોન નંબર(કચેરી)મોબાઈલ નંબર
શ્રી કે.કે.પટેલ જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી (૦૨૭૯૨)૨૨૩૩૨૪૯૮૭૯૩૪૮૬૧૧
શ્રી એચ.એમ.ઠુમ્મર મદદનીશ ખેતી નિયામક(મગફળી) (૦૨૭૯૨)૨૨૩૩૨૪૯૬૦૧૨૧૨૧૯૯
શ્રી એમ.એસ.શિરોયા વિસ્તરણ અધિકારી(ખેતી)(૦૨૭૯૨)૨૨૩૩૨૪૯૦૯૯૧૧૪૪૬૨
શ્રી યુ.એન.હુમ્બલ વિસ્તરણ અધિકારી(ખેતી)(૦૨૭૯૨)૨૨૩૩૨૪૯૪૨૮૭૭૫૫૮૧
શ્રી ડી.જે.સોલંકી સીનીયર ક્લાર્ક (૦૨૭૯૨)૨૨૩૩૨૪૯૭૨૭૨૨૨૬૨૨
શ્રીમતી એસ.સી.શાહ સીનીયર ક્લાર્ક (૦૨૭૯૨)૨૨૩૩૨૪૯૪૨૬૩૧૨૩૩૬
શ્રી આર.એમ.ચાવડાનાયબ હિસાબનીશ (૦૨૭૯૨)૨૨૩૩૨૪૯૯૦૪૧૧૪૮૨૦
શ્રી બી.એ.તાપણિયા જુનિયર ક્લાર્ક (૦૨૭૯૨)૨૨૩૩૨૪૯૬૬૨૨૨૩૧૨૩
શ્રીમતી વી.કે.મકવાણા જુનિયર ક્લાર્ક (૦૨૭૯૨)૨૨૩૩૨૪૮૧૪૧૯૧૦૮૫૬
૧૦શ્રી કે.વી.લેઉવાપટ્ટાવાળા (૦૨૭૯૨)૨૨૩૩૨૪૯૯૨૪૨૮૬૩૮૫
તાલીમ અને મુલાકાત યોજના -પેટા વિભાગ ,અમરેલી
૧૧શ્રી પી.એમ.નારોલા મદદનીશ ખેતી નિયામક(વિ.) (૦૨૭૯૨)૨૨૩૩૪૫૯૭૨૭૭૧૨૮૯૭
૧૨શ્રી એ.બી.વાઘેલા સીનીયર ક્લાર્ક (૦૨૭૯૨)૨૨૩૩૪૫૯૪૨૮૪૬૮૫૪૧
તાલીમ અને મુલાકાત યોજના -પેટા વિભાગ ,ધારી
૧૩શ્રી એચ.પી.થાનકી મદદનીશ ખેતી નિયામક(વિ.) (૦૨૭૯૭)૨૨૧૦૮૭૯૪૦૯૧૨૪૫૨૬
૧૪શ્રી ડી.જે.દેસાઈ ઈ.ચા. સીનીયર ક્લાર્ક (૦૨૭૯૭)૨૨૧૦૮૭૯૯૭૮૩૨૯૩૯૭
૧૫શ્રી પી.એલ.વેગડાપટ્ટાવાળા (૦૨૭૯૭)૨૨૧૦૮૭૯૯૭૯૨૨૩૩૮૧
ક્રમ નં કર્મચારીનું નામ હોદ્દો યુનિટ નં.કામગીરીની વિગત મોબાઈલ નંબર
શ્રી કે.કે.પટેલ જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી - ૯૮૭૯૩૪૮૬૧૧
શ્રી એચ.એમ.ઠુંમર મ.ખે.નિ.(મગફળી) -યોજનાકીય રીપોર્ટીંગ,આર.કે.વિ.વાય.પ્રોજેક્ટ ૯૬૦૧૩૧૨૧૯૯
શ્રી ડી.એમ.ફીણવીયા ગ્રામસેવક ૧૧યુનિટ નંબર-૧૧ માં મદદરૂપ કામગીરી ૯૯૦૯૫૨૨૩૨૪
શ્રી ડી.એન.માલવીયા ગ્રામસેવક ૧૦યોજનાકીય રીપોર્ટ,ટેકાનાભાવની ખરીદી,ફલડ,અછત,અને તાંત્રિક બાબતોને સ્પર્શતી તમામ કામગીરી ૮૯૮૦૭૫૮૧૮૮
શ્રી યુ.એન.હુંબલ વિસ્તરણ અધિકારી(ખેતી)૧૨સો.હે.કા.,ખાતેદાર વીમા યોજના,NFSM,(કઠોળ),NFSM (OIL SEED), AGR-2(FM),AGR-4(FM), યોજના,પાક કાપણી અખતરા,પાક વરતારા ટીઆરએમ.૯૪૨૮૩૭૫૫૮૧
શ્રી કે.બી.દવે વિસ્તરણ અધિકારી(ખેતી)૧૧AGR-50,AGR-2(FM), મીની ટ્રેક્ટર,પાવર ટીલર,મોબાઈલ શ્રેડરને લગત તમામ ૩૦,૦૦૦/-ઉપરની પૂર્વ મંજુરી તથા નાણાંકીય સહાય હુકમો RKVY/વર્ક પ્લાન યોજના,૬% વ્યાજ સહાય યોજના કામગીરી.૯૪૨૬૭૩૦૫૫૮
શ્રી આર.એમ.ચાવડા ના.હિ.ગ્રાન્ટ,બંને પે.વિ.ના બિલોની કામગીરી,બજેટ,પી.આર.સી.પારા.ઓડીટ પારા.૯૯૦૪૧૧૪૮૨૦
શ્રી ડી.જે.સોલંકી સી.કા.ગ્રા.સે.,વિ.અધિ(ખેતી)ની મહેકમની તમામ કામગીરી,પેન્શન,જિલ્લાફેર,વર્ગ-૧ તથા વર્ગ-૨ના અધિકારીની મહેકમ અંગેની કામગીરી.૯૭૨૭૨૨૨૬૨૨
શ્રી આર.એમ.ચાવડા સી.એકા.કા.કચેરી પગાર,ગ્રાન્ટનાં હિસાબો.૯૯૦૪૧૧૪૮૨૦
૧૦શ્રીમતિ, એસ.સી.શાહ સી.કા.કચેરી મહેકમ,જમીનના અભિપ્રાય,મીટીંગ ૯૪૨૬૩૧૨૩૩૬
૧૧શ્રીમતિ, વી.કે.મકવાણા જુ.કા. ટપાલ ઇનવર્ડ,આઉટવર્ડ કામગીરી ૮૧૪૧૯૧૦૮૫૬
૧૨શ્રી બી.એ.તાપણીયાજુ.કા. પેન્શન,જિલ્લા ફેરબદલી,વર્ગ-૩ ચાર્જ એલાઉન્સ,કચેરી તથા પેટા કચેરીના મકાન અંગેની કામગીરી આશ્રિતને ઉચ્ચક સહાય ૯૬૬૨૨૨૩૧૨૩
૧૩શ્રી આર.જી.ચાવડા પટાવાળા   ૯૮૯૮૮૦૮૨૩૭