પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓખેતીવાડીસંપર્કની માહિતી

સંપર્ક ની માહિતી

અધિકારીશ્રીઓની સંપર્ક માહિતી
કમઅધિકારીશ્રી
કર્મચારીશ્રીનું નામ
હોદોકચેરીનો નંબરકચેરીનાં ફેકસ નંબરમોબાઇલ
નંબર
રહેણાંકનાં
સંપર્ક નંબર
શ્રી એમ.વી.પરમાર જી.ખે.અધિ.૦૨૭૯૨-૨૨૩૩૨૪૦૨૭૯૨-૨૨૩૧૬૮૯૩૭૫૫૧૦૯૫૩  
શ્રી ડી.એન.માલવીયાખેતી અધિ.(ઇ.ચા.) ૦૨૭૯૨-૨૨૩૩૨૪૦૨૭૯૨-૨૨૩૧૬૮૮૯૮૦૭પ્૮૧૮૮  
શ્રી પી.આર.સોડવડીયા મ.ખે.નિ. (મગફળી)૦૨૭૯૨-૨૨૩૩૨૪૦૨૭૯૨-૨૨૩૧૬૮૯૯૭૪૬૮૫૭૦૬  
શ્રી બી.કે.મહેતા ના. હિસાબનીશ૦૨૭૯૨-૨૨૩૩૨૪૦૨૭૯૨-૨૨૩૧૬૮  ૯૯૨૪૯૦૬૪૨૫ 
શ્રી આર. એમ. ચાવડાસી. એકા. કલાર્ક૦૨૭૯૨-૨૨૩૩૨૪૦૨૭૯૨-૨૨૩૧૬૮૯૯૨૪૧ ૧૪૮૨૦ 
શ્રી ડી.એમ.ફીણવીયા વિ.અધિ(ખેતી) ૦૨૭૯૨-૨૨૩૩૨૪૦૨૭૯૨-૨૨૩૧૬૮૯૯૦૯૫૨૨૩૨૪  
શ્રી એસ .પી.ચાવડાસી. કલાર્ક૦૨૭૯૨-૨૨૩૩૨૪૦૨૭૯૨-૨૨૩૧૬૮  ૯૫૫૮૮૧૧૮૯૫  
શ્રી પી.એચ.ધન્ધુકીયા વિ.અધિ(ખેતી) ૦૨૭૯૨-૨૨૩૩૨૪૦૨૭૯૨-૨૨૩૧૬૮૯૪૨૮૧૯૦૫૩૨  
શ્રી એન.બી.ચૌહાણ જુ. કલાર્ક૦૨૭૯૨-૨૨૩૩૨૪૦૨૭૯૨-૨૨૩૧૬૮૮૧૨૮૧૮૭૫૯૯  
૧૦ શ્રી પી. બી. શુકલજુ. કલાર્ક૦૨૭૯૨-૨૨૩૩૨૪૦૨૭૯૨-૨૨૩૧૬૮૯૯૭૯૬ ૨૨૧૨૯ 
૧૧શ્રી જે. ડી. વામજાસી. કલાર્ક૦૨૭૯૨-૨૨૩૩૨૪૦૨૭૯૨-૨૨૩૧૬૮૯૪૨૮૪ ૬૯૨૦૭ 
૧૨ શ્રી કે. વી. લેઉવાપટાવાળા૦૨૭૯૨-૨૨૩૩૨૪૦૨૭૯૨-૨૨૩૧૬૮૯૯૨૪૨ ૮૬૩૮૫