પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓખેતીવાડીસંપર્કની માહિતી

સંપર્ક ની માહિતી

અધિકારીશ્રીઓની સંપર્ક માહિતી
અ.નંવહીવટી અધિકારીશ્રી/કર્મચારીશ્રીનું નામ હોદો ફોન નંબર(કચેરી)મોબાઈલ નંબર
શ્રી કે.કે.પટેલ જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી (૦૨૭૯૨)૨૨૩૩૨૪૯૮૭૯૩૪૮૬૧૧
શ્રી એચ.એમ.ઠુમ્મર મદદનીશ ખેતી નિયામક(મગફળી) (૦૨૭૯૨)૨૨૩૩૨૪૯૬૦૧૨૧૨૧૯૯
શ્રી એમ.એસ.શિરોયા વિસ્તરણ અધિકારી(ખેતી)(૦૨૭૯૨)૨૨૩૩૨૪૯૦૯૯૧૧૪૪૬૨
શ્રી યુ.એન.હુમ્બલ વિસ્તરણ અધિકારી(ખેતી)(૦૨૭૯૨)૨૨૩૩૨૪૯૪૨૮૭૭૫૫૮૧
શ્રી ડી.જે.સોલંકી સીનીયર ક્લાર્ક (૦૨૭૯૨)૨૨૩૩૨૪૯૭૨૭૨૨૨૬૨૨
શ્રીમતી એસ.સી.શાહ સીનીયર ક્લાર્ક (૦૨૭૯૨)૨૨૩૩૨૪૯૪૨૬૩૧૨૩૩૬
શ્રી આર.એમ.ચાવડાનાયબ હિસાબનીશ (૦૨૭૯૨)૨૨૩૩૨૪૯૯૦૪૧૧૪૮૨૦
શ્રી બી.એ.તાપણિયા જુનિયર ક્લાર્ક (૦૨૭૯૨)૨૨૩૩૨૪૯૬૬૨૨૨૩૧૨૩
શ્રીમતી વી.કે.મકવાણા જુનિયર ક્લાર્ક (૦૨૭૯૨)૨૨૩૩૨૪૮૧૪૧૯૧૦૮૫૬
૧૦શ્રી કે.વી.લેઉવાપટ્ટાવાળા (૦૨૭૯૨)૨૨૩૩૨૪૯૯૨૪૨૮૬૩૮૫
તાલીમ અને મુલાકાત યોજના -પેટા વિભાગ ,અમરેલી
૧૧શ્રી પી.એમ.નારોલા મદદનીશ ખેતી નિયામક(વિ.) (૦૨૭૯૨)૨૨૩૩૪૫૯૭૨૭૭૧૨૮૯૭
૧૨શ્રી એ.બી.વાઘેલા સીનીયર ક્લાર્ક (૦૨૭૯૨)૨૨૩૩૪૫૯૪૨૮૪૬૮૫૪૧
તાલીમ અને મુલાકાત યોજના -પેટા વિભાગ ,ધારી
૧૩શ્રી એચ.પી.થાનકી મદદનીશ ખેતી નિયામક(વિ.) (૦૨૭૯૭)૨૨૧૦૮૭૯૪૦૯૧૨૪૫૨૬
૧૪શ્રી ડી.જે.દેસાઈ ઈ.ચા. સીનીયર ક્લાર્ક (૦૨૭૯૭)૨૨૧૦૮૭૯૯૭૮૩૨૯૩૯૭
૧૫શ્રી પી.એલ.વેગડાપટ્ટાવાળા (૦૨૭૯૭)૨૨૧૦૮૭૯૯૭૯૨૨૩૩૮૧