પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓખેતીવાડી સિંચાઈની સુવિધા
 

સિંચાઈની સુવિધા

નહેરથી ૮૦૯૦
કુવાથી ૭૭પ૪ર
તળાવથી ૬૦૦
અન્ય સુવિધા -
કુલ ૮૬ર૩ર