પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓકુટુંબ કલ્‍યાણજુથ પ્રચાર

જુથ પ્રચાર

આરોગ્ય વિષયક સેવાઓ છેવાડાનાં લોકો સુધી મળીરહે અને આરોગ્યની યોજનાનું જાણકારી થાય તે હેતુને ઘ્યાનમાં રાખી છેવાડાના લોકો સુધી આરોગ્ય યોજનાનો સંપર્ક મળીરહે તે માટે વર્ષ ર૦૧૦ -૧૧ તથા ર૦૧૧-૧ર ના ચાલુ વર્ષ સુધીની આઈ.ઈ.સી.અંગેની જાણકારી માટે આયોજન કરેલ છે.
ક્રમ આઈ.ઈ.સી.પ્રવૃતિ ર૦૧૦-૧૧ ર૦૧૧-૧ર
(૧) લધુશીબીર ૪૦૬ ૪૩૯
(ર) ગુરૂશીબીર ૨૪૮ ૧૯૨
(૩) પ્રદર્શન ૧૫૯૦ ૧૮૧૦
(૪) પ્રચારપત્રીકા ૪૮૩૫૦૦ ૫૦૭૫૦૦
(પ) ફોલ્ડર ૯૦૨૦૦ ૩૯૨૬૨૦
(૬) પોસ્ટર (પ્લાસ્ટીકતથાસાદા) ૪૨૬૬૪૯ ૨૩૩૬૬
(૭) બેનર્સ (સાદાતથાપી.વી.સી ) ૫૩૬૪ ૬૯૮૮
ક્રમ આઈ.ઈ.સી.પ્રવૃતિ ર૦૧૦-૧૧ ર૦૧૧-૧ર
જુથ ચર્ચા ૧૮૩૦ ૨૩૧૫
સાસ્કૃતીક કાર્યક્રમો
આરોગ્ય વિષયકની જાણકારી છેવાડાના ગ્રમ્ય લોકોને મળીરહે અને આરોગ્ય વિષયક યોજનાથી વંચિત ન રહે તે માટે વર્ષ ર૦૧૦ -૧૧ તથા ર૦૧૧-૧ર માં આઈ.સી પ્રવળતિ હાથ ધરવા માં આવેલ છે.
ક્રમ સાસ્કુતિક કાર્યક્રમો ર૦૧૦-૧૧ ર૦૧૧-૧ર
નાટક ૪૫ ૮૧
  ભવાઈ ૧૬ ૩૦
લોકડાયરો ૧૦
કઠપુતલી ૧૦
વકૃત્‍વ સ્પર્ધા ૧૩૭ ૬૩
સ્‍ત્રી / પુરુષ ઓ૫રેશન
ક્રમ જિલ્લાનું નામ સ્ત્રી-પુરૂષ ઓપરેશન
  લક્ષાંક સિઘ્ધિ ટકા
અમરેલી ૮૧૪૦ ૭૫૯૮ ૯૩
કો૫ર ટી
કોપર-ટી
લક્ષાંક સિઘ્ધિ ટકા
૨૧૫૦૬ ૨૦૬૪૬ ૯૬
નિ‍રોઘ
ઓરલ પીલ્સ
ગર્ભ નિરોધક ગોળીઓ
નિરોધ
લક્ષાંક સિઘ્ધિ ટકા લક્ષાંક સિઘ્ધિ ટકા
૮૬૦૮ ૫૬૩૩ ૬૫ ૩૬૫૮૮ ૧૯૬૯૪ ૫૪