પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓકુટુંબ કલ્‍યાણકો૫ર ટી

કો૫ર ટી

 
કોપર-ટી
લક્ષાંક સિઘ્ધિ ટકા
૧૯૦૦૦ ૧૬૦૭૫ ૮૪.૬૦