પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓકુટુંબ કલ્‍યાણસંપર્કની માહિતી

સંપર્ક ની માહિતી

શાખાનું નામ:- કુટુંબ કલ્‍યાણ (આરોગ્‍યશાખા)
શાખાનું સરનામુ:- સિવિલ હોસ્‍પ્‍ટલ કંપાઉન્‍ડ, અમરેલી

જિલ્‍લો અમરેલી
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી:- ડો. જી.સી.પટેલ
ફોન નંબર:- ૯૭૨૭૭૨૩૩૦૧
નંબર (૦૨૭૯૨)૨૨૨૧૧૫


શાખાના વહીવટી અઘિકારીઓ
અં. નં. વહિવટી અઘિકારીનું નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર
ડો.જી.સી.પટેલ મુખ્‍ય જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારી (૦૨૭૯૨)૨૨૨૧૧૫ (૦૨૭૯૨)૨૨૨૧૧૫ ૯૭૨૭૭૨૩૩૦૧
ડો.જી.સી.પટેલ અધિક જિલ્‍લા આરોગ્‍ય અધિકારી (૦૨૭૯૨)૨૨૨૧૧૫ (૦૨૭૯૨)૨૨૨૧૧૫ ૯૭૨૭૭૨૩૩૦૧
ડો. એ.કે.સીંગ ઈ.ચા. આર.સી.એચ. ઓફિસર (૦૨૭૯૨)૨૨૨૧૧૫ (૦૨૭૯૨)૨૨૨૧૧૫ ૯૭૨૭૭૨૩૩૦૨
ડો. એ.કે.સીંગ એપેડેમીક ઓફિસર (૦૨૭૯૨)૨૨૨૧૧૫ (૦૨૭૯૨)૨૨૨૧૧૫ ૯૭૨૭૭૨૩૩૦૨
શ્રીમતી એચ.પી.લશ્‍કરી પ્‍બ્‍લીક હેલ્‍થ નર્સ (૦૨૭૯૨)૨૨૨૧૧૫ (૦૨૭૯૨)૨૨૨૧૧૫ ૯૭૨૭૭૨૩૩૨૪
ડો.આર.કે.જાટ કવોલીટી એસ્‍યુરન્‍સ (૦૨૭૯૨)૨૨૨૧૧૫ (૦૨૭૯૨)૨૨૨૧૧૫ ૯૭૨૭૭૨૩૩૦૭
શ્રી એન.બી.વ્‍યાસ વહીવટી અધિકારી (વહીવટ) (૦૨૭૯૨)૨૨૨૧૧૫ (૦૨૭૯૨)૨૨૨૧૧૫ ૯૭૨૭૭૨૩૩૧૪
શ્રી એમ.પી. ચમાર
વહીવટી અધિકારી (હિસાબી) (૦૨૭૯૨)૨૨૨૧૧૫ (૦૨૭૯૨)૨૨૨૧૧૫ -