પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓકુટુંબ કલ્‍યાણસ્‍ત્રી / પુરુષ ઓ૫રેશન

સ્‍ત્રી / પુરુષ ઓ૫રેશન

 
ક્રમ જિલ્લાનું નામ સ્ત્રી-પુરૂષ ઓપરેશન
લક્ષાંક સિઘ્ધિ ટકા
1 અમરેલી ૭૮૦૦ ૭૩૬૧ ૯૪.૩૭