પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓમલેરીયા શાખાસંપર્કની માહિતી

સંપર્ક ની માહિતી


કમઅધિકારીશ્રી /
કર્મચારીશ્રીનું નામ
હોદોકચેરીનો નંબરકચેરીનાં ફેકસ નંબરમોબાઇલ
નંબર
રહેણાંકનાં
સંપર્ક નંબર
શ્રી જી. પી. ઉપાધ્‍યાયડી. એમ. ઓ.૨૨૨૦૦૮--૯૭૨૭૭૨૩૩૦૪૨૨૫૫૧૯
શ્રી કે.ડી.સુબેદારસિ.કા.૨૨૨૦૦૮--૯૭૨૫૬૨૫૬૧૫--
શ્રી એસ. પી. ચાવડાસિ.કા.૨૨૨૦૦૮--૯૮૨૪૭૩૨૬૩૬૨૨૬૫૬૮
શ્રી એસ. આર. દવેસિ.કા.૨૨૨૦૦૮--૯૭૨૩૯૭૪૧૪૯--
શ્રી જે. જે. વંડરાલેબટેક૨૨૨૦૦૮--૯૭૨૭૭૨૩૩૨૫૨૩૦૯૪૨
શ્રીમતી ડી. સી. ત્રિવેદીલેબટેક૨૨૨૦૦૮--૯૭૨૭૭૨૩૩૨૭૨૩૨૨૨૦
શ્રીમતી એસ. આર. રાડીયાલેબટેક૨૨૨૦૦૮--૯૭૨૭૭૨૩૩૨૮૨૨૦૧૬૮
શ્રી જે. બી. વ્‍યાસલેબટેક૨૨૨૦૦૮--૯૭૨૭૭૨૩૩૨૬૨૩૦૨૩૨
શ્રી જે. કે. રાજયગુરૂM.P.H.W.૨૨૨૦૦૮--૯૭૨૭૭૨૩૭૦૧૨૨૨૧૯૦
૧૦શ્રી એસ. એમ. લહેરીM.P.H.W.૨૨૨૦૦૮--૯૯૭૮૯૬૭૫૭૭--
૧૧શ્રી બી. વી. પંડયાM.P.H.W.૨૨૨૦૦૮--૯૪૨૬૯૫૫૮૫૭--
૧૨શ્રી કે. પી. પંડયાM.P.H.W.૨૨૨૦૦૮--૯૯૭૮૯૬૭૫૯૦--
૧૩શ્રી પી. એફ. બુહાM.P.H.W.૨૨૨૦૦૮--૯૯૭૮૯૬૭૫૫૦--
૧૪શ્રી સી. આર. થળેસાપટ્ટાવાળા૨૨૨૦૦૮------