પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓમલેરીયા શાખાસંપર્કની માહિતી

સંપર્ક ની માહિતી


અ.નં. વહિવટી અધિકારીશ્રી /કર્મચારીશ્રીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર(કચેરી) મોબાઈલ નંબર

શ્રી ડો.એ.કે.સીંગ

જિલ્લા મેલેરીયા અધિકારી- અમરેલી

૦૨૭૯૨-૨૨૨૦૦૮ ૯૭૨૭૭૨૩૩૦૨

શ્રીમતી ડી.સી.ત્રિવેદી

લેબ.ટેક.

૦૨૭૯૨-૨૨૨૦૦૮ ૯૮૨૫૩૮૬૫૭૬

શ્રીમતી એસ.આર.રાડીયા

લેબ.ટેક.

૦૨૭૯૨-૨૨૨૦૦૮ ૯૪૨૭૯૩૬૭૯૧

શ્રીમતી એમ.બી.રામી

લેબ.ટેક.

૦૨૭૯૨-૨૨૨૦૦૮ ૯૯૭૮૯૩૪૫૦૦

શ્રી જે.બી.વ્યાસ

લેબ.ટેક.

૦૨૭૯૨-૨૨૨૦૦૮ ૯૪૨૬૨૬૪૪૬૮

શ્રી પી.એફ.બુંહા

એમ.પી.એચ.એસ.

૦૨૭૯૨-૨૨૨૦૦૮ ૭૫૬૭૯૯૧૭૫૮

શ્રી જે.કે.રાજ્યગુરૂ

એમ.પી.એચ.એસ.

૦૨૭૯૨-૨૨૨૦૦૮ ૯૪૨૭૭૪૪૫૬૦

કું.એસ.એચ.વાઘેલા

સિનીયર ક્લાર્ક

૦૨૭૯૨-૨૨૨૦૦૮ ૮૫૧૧૭૪૫૪૯૭

શ્રી સી.આર.થળેસા

પટ્ટાવાળા

૦૨૭૯૨-૨૨૨૦૦૮ ૭૦૬૯૬૮૦૮૨૭
અ.નં.વહિવટી અધિકારીશ્રી/
કર્મચારીશ્રીનું નામ
હોદ્દોફોન નંબર(કચેરી) મોબાઈલ નંબર
ડો.એ.કે.સિંગજિલ્લા મેલેરીયા અધિકારી
(ઈ.ચાર્જ)
૦૨૭૯૨-૨૨૨૦૦૮૯૭૨૭૭૨૩૩૦૨
શ્રીમતી ડી.સી.ત્રિવેદીલેબ.ટેક.
૦૨૭૯૨-૨૨૨૦૦૮૯૮૨૫૩૮૬૫૭૬
શ્રી જે.બી. વ્યાસ લેબ.ટેક.
૦૨૭૯૨-૨૨૨૦૦૮૯૪૨૬૨૬૪૪૬૮
શ્રીમતી એસ. આર.રાડીયા લેબ.ટેક.
૦૨૭૯૨-૨૨૨૦૦૮૯૪૨૭૯૩૬૭૯૧
શ્રીમતી એમ. બી. રામીલેબ.ટેક.
૦૨૭૯૨-૨૨૨૦૦૮૯૯૭૮૯૩૪૫૦૦
કું.એસ. એચ. વાઘેલાસિ. ક્લાર્ક
૦૨૭૯૨-૨૨૨૦૦૮૭૦૧૬૪૮૨૨૪૩
શ્રી એચ. ટી. બોરીચા સિ. ક્લાર્ક
૦૨૭૯૨-૨૨૨૦૦૮૯૭૩૭૪૧૪૩૨૦
શ્રી જે. કે. રાજ્યગુરૂએમ.પી.એચ.એસ.
૦૨૭૯૨-૨૨૨૦૦૮૯૪૨૭૭૪૪૫૬૦
શ્રી પી. એફ. બુંહાએમ.પી.એચ.એસ.
૦૨૭૯૨-૨૨૨૦૦૮૯૧૫૭૨૭૪૯૦૬
૧૦શ્રી સી. આર. થળેસા પટ્ટાવાળા
૦૨૭૯૨-૨૨૨૦૦૮૮૪૬૯૭૪૪૫૪૯