પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓમલેરીયા શાખાશાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી

મેલેરીયા શાખા દ્વારા વાહકજન્ય રોગ નિયંત્રણ કાર્યક્રમ અંતર્ગત મેલેરીયા,ડેંન્ગ્યુ,ચિકનગુનીયા,ફાઈલેરીયા રોગ નિયંત્રણ અટકાયતી પગલાઓ અને સારવાર અંગે નીચે મુજબની કામગીરી કરવામાં આવે છે.
તાવના કેસોની શોધ.
રોગ અટકાયતી સારવાર તેમજ પોઝીટીવ કેસોની સંપુર્ણ સારવાર.
મચ્છરના પોરાની શોધ અને પોરાનાશક કામગીરી જેવી કે, કેમીકલ લાર્વીસાઈડ,બળેલુ ઓઈલ તેમજ માઈનોર એન્જીનીયરીંગ, ઉપરાંતકાયમી પાણી ભરાઈ રહેતા સ્થળોમાં પોરા ભક્ષક માછલીઓ મુકવામાં આવે છે.
મચ્છર ઉત્પતી નિયંત્રીત કરવા જનસમુદાયની મચ્છરદાની દવાયુકત કરવાની કામગીરી તેમજ સરકારશ્રીના નિયમાનુસાર અલગ તારવેલા ગામોમાં જંતુનાશક દવા છંટકાવની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવે છે.
ફાઈલેરીયા રોગ નિર્મુલન કાર્યક્રમ અંતર્ગત સામુહીક ધોરણે ડી.ઈ.સી ગોળી વર્ષમાં એકવાર ગળાવવાની પ્રવ્રુત્તિ હાથ ધરવામાં આવે છે.
રોગચાળાની પરિસ્થિતિમાં વાહક મચ્છરોનો તાત્કાલીક નાશ કરવા રાસાયણીક ધુમાડો (ફોગીંગ) કામગીરી હાથ ધરવામાં આવે છે.
ઉપરાંત નીચેની કક્ષાએથી તમામ કામગીરી ના રીપોર્ટ એકત્રીત કરવા તથા તેનુ રીવ્યુ કરી જરૂરી માર્ગદર્શન આપવુ.તેમજ રાજયકક્ષા એ રીપોર્ટ સાદર કરવા તેમજ રાજયકક્ષાએથી આવેલ સુચના અને માર્ગદર્શનની અમલવારી કરવી.