પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેકમ શાખાકર્મચારીઓની નિમણૂંક

કર્મચારીઓની નિમણૂંક

તાબાની કચેરીઓમાં ખાલી પડતી નાયબ ચિટનીશ,મદદનીશ તાલુકા વિકાસ અધિકારી, સીનીયર કલાર્ક (વહીવટ), વિસ્તરણ અધિકારી (પંચાયત), સર્કલ ઈન્સપેકટર,તલાટી કમ મંત્રી, જુનિયર કલાર્ક, ડ્રાઈવર, પટાવાળા સંવર્ગની વર્ગ-૩ અને વર્ગ-૪ ની જગ્યાઓ ભરવા, નિમણૂંક આપવા અંગેની સરકારશ્રી તરફથી બહાર પાડવામાં આવતી જાહેરાતો મુજબની કાર્યવાહી કરી પસંદગી કરી પસંદગી મુજબના ઉમેદવારોને નિમણૂંક આપવામાં આવે છે.

તેમજ પગાર ધોરણ ૪૦૦૦-૬૦૦૦ સુધીની અમુક જગ્યાઓની ભરતી સરકારશ્રીની મંજૂરી મેળવી સચિવશ્રી જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ ઘ્વારા જાહેરાત મુજબની કાર્યવાહી કરી, પસંદગી યાદી મુજબ નિમણૂંક કરવામાં આવે છે.