પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓહિસાબી શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

મહેકમ શાખાસં૫ર્ક અઘિકારીશ્રી/કર્મચારીશ્રી

કમઅધિકારીશ્રી /
કર્મચારીશ્રીનું નામ
હોદોકચેરીનો નંબરકચેરીનાં ફેકસ નંબરમોબાઇલ
નંબર
રહેણાંકનાં
સંપર્ક નંબર
શ્રી પી.પી. રાવલનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી
મહેકમ- જિ. પં. અમરેલી.
૦ર૭૯ર-રર૩૬૧૩-૭૫૬૭૦૧૭૨૨૬
૯૪૨૬૦૪૦૧૮૯
-
શ્રી કે.બી. માંગરોળીયાનાયબ ચિટનીશ૦ર૭૯ર-રર૩૬૧૩-૯૯૭૯૧૪૫૬૪૬-
શ્રી એમ.વી. જોષીનાયબ ચિટનીશ૦ર૭૯ર-રર૩૬૧૩-૯૪૨૮૭૧૨૨૮૧-
શ્રી જે. એલ. સરખેદીજુ.કલાર્ક૦ર૭૯ર-રર૩૬૧૩-૯૪૨૬૭૧૦૮૦૦-
શ્રી પી. કે. ગોસલીયાજુ.કલાર્ક૦ર૭૯ર-રર૩૬૧૩-૯૪ર૭પપપર૭પ-
શ્રી એમ. આર. વિંધાણીજુ.કલાર્ક૦ર૭૯ર-રર૩૬૧૩---
ખાલીજગ્‍યાજુ.કલાર્ક૦ર૭૯ર-રર૩૬૧૩---
શ્રી પી.બી. પંડયાજુ.કલાર્ક૦ર૭૯ર-રર૩૬૧૩-૯૮૨૫૪૯૯૭૬૯-
શ્રી ડી.પી. બાવનીયાજુ.કલાર્ક૦ર૭૯ર-રર૩૬૧૩-૯૯૯૮૬૮૬૬૨૫-
૧૦શ્રી જે.જી. જોષીજુ.કલાર્ક૦ર૭૯ર-રર૩૬૧૩-૯૪૨૯૨૨૦૮૩૫-
૧૧શ્રી જે.જી. સાવલીયાજુ.કલાર્ક૦ર૭૯ર-રર૩૬૧૩-૯૪૨૯૨૬૮૪૦૧-
૧૨શ્રી બી.વી. વેકરીયાજુ. કલાર્ક૦ર૭૯ર-રર૩૬૧૩---
૧૩શ્રી એન.યુ. અધ્‍યારૂજુ.કલાર્ક૦ર૭૯ર-રર૩૬૧૩---
૧૪શ્રી આર. જી. ચાવડાપટાવાળા૦ર૭૯ર-રર૩૬૧૩-૯૭રપ૯ ૦૯૦૭૯-
૧૫શ્રી એમ. એમ. કુરેશીપટાવાળા૦ર૭૯ર-રર૩૬૧૩-૯૫૭૪૮૮૨૦૭૪-