પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓહિસાબી શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

મહેકમ શાખાસં૫ર્ક અઘિકારીશ્રી/કર્મચારીશ્રી

ક્રમ નામ હોદ્દો ટેલીફોન નંબર
કચેરી મોબાઇલ નંબર
શ્રી એસ.પી.ચાવડા નાયબ ચીટનીશ ૨૨૩૬૧૩૯૯૭૪૭૦૭૦૪૨
શ્રી એસ.એમ.ગાઠાણી નાયબ ચીટનીશ ૨૨૩૬૧૩૯૪૨૬૮૩૧૪૭૨
શ્રી વી.આર.સોની નાયબ ચીટનીશ ૨૨૩૬૧૩૯૪૨૮૭૦૭૬૮૯
શ્રી વી.એન.ધાંધલ્યા જુ.કા. ૨૨૩૬૧૩૯૯૨૪૦૩૨૯૨૯
શ્રી જે.એન.સાગર જુ.કા. ૨૨૩૬૧૩૯૪૨૯૪૧૫૫૦૦
શ્રી જે.બી.મહેતા જુ.કા. ૨૨૩૬૧૩૯૪૦૮૬૨૩૦૩૮
શ્રી એસ.આર.માળી પટ્ટાવાળા ૨૨૩૬૧૩૯૮૯૮૨૭૭૯૬૪
શ્રી એમ.સી.ચૌધરી પટ્ટાવાળા ૨૨૩૬૧૩૮૧૪૦૧૨૪૭૮૦
શ્રી એમ.એ.કુરેશી પટ્ટાવાળા ૨૨૩૬૧૩૯૮૨૫૯૨૦૫૮૨
૧૦શ્રી આર.જી.ચાવડા પટ્ટાવાળા ૨૨૩૬૧૩૯૮૯૮૮૦૮૨૩૭