પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેકમ શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

મહેકમ શાખાસં૫ર્ક અઘિકારીશ્રી/કર્મચારીશ્રી

શાખાનું નામ:-મહેકમ શાખા, જિ.પં.અમરેલી
શાખાનું સરનામુ:-મહેકમ શાખા, જિ.પં.અમરેલી
મુખ્ચ સં૫કૅ અઘિકારી:-શ્રી વી.જી.રોર ના.જિ.વિ.અધિ. (મહેકમ)
ફોન નંબર:-૦૨૭૯૨-૨૨૩૬૧૩
ઇન્‍ટર કોમ નંબર૭૫૬૭૦ ૧૭૨૨૬

ક્રમ નામ હોદ્દો ટેલીફોન નંબર
કચેરી મોબાઇલ નંબર
શ્રી એસ.પી.ચાવડા નાયબ ચીટનીશ ૨૨૩૬૧૩૯૯૭૪૭૦૭૦૪૨
શ્રી એસ.એમ.ગાઠાણી નાયબ ચીટનીશ ૨૨૩૬૧૩૯૪૨૬૮૩૧૪૭૨
શ્રી વી.આર.સોની નાયબ ચીટનીશ ૨૨૩૬૧૩૯૪૨૮૭૦૭૬૮૯
શ્રી વી.એન.ધાંધલ્યા જુ.કા. ૨૨૩૬૧૩૯૯૨૪૦૩૨૯૨૯
શ્રી જે.એન.સાગર જુ.કા. ૨૨૩૬૧૩૯૪૨૯૪૧૫૫૦૦
શ્રી જે.બી.મહેતા જુ.કા. ૨૨૩૬૧૩૯૪૦૮૬૨૩૦૩૮
શ્રી એસ.આર.માળી પટ્ટાવાળા ૨૨૩૬૧૩૯૮૯૮૨૭૭૯૬૪
શ્રી એમ.સી.ચૌધરી પટ્ટાવાળા ૨૨૩૬૧૩૮૧૪૦૧૨૪૭૮૦
શ્રી એમ.એ.કુરેશી પટ્ટાવાળા ૨૨૩૬૧૩૯૮૨૫૯૨૦૫૮૨
૧૦શ્રી આર.જી.ચાવડા પટ્ટાવાળા ૨૨૩૬૧૩૯૮૯૮૮૦૮૨૩૭
અ.નં.વહિવટીઅધિકારીશ્રી/ કર્મચારીશ્રીનુ નામહોદ્દોફોન નં.(કચેરી)મોબાઇલ નં .
શ્રી વી.જી.રોરઇ.ચા. ના.જિ.વિ.અધિ.૨૨૩૬૧૩૭૫૬૭૦૧૭૨૨૬
શ્રી વી.એન.ધાંધલ્યા જુ.કા.૯૯૨૪૦૩૨૯૨૯
શ્રી જે.એન.સાગર જુ.કા.૯૪૨૯૪૧૫૫૦૦
શ્રી જે.બી.મહેતા જુ.કા.૯૪૦૮૬૨૩૦૩૮
શ્રી એન.આર કાલાવડીયા જુ.કા.૮૪૬૦૮૪૭૩૦૨
 શ્રી બી.આર.પટેલ ના.ચી૯૪૨૯૧૭૭૭૧૮
શ્રી એસ.જે.બારૈયાના.ચી૯૫૫૮૨૨૭૮૮૧
શ્રી એસ.એમ.ગાઠાણી ના.ચી૯૪૨૬૮૩૧૪૭૨
શ્રી એસ.આર.માળીપટ્ટાવાળા૯૮૯૮૨૭૭૯૬૪
૧૦શ્રી એમ.સી.ચૌધરીપટ્ટાવાળા૮૧૪૦૧૨૪૭૮૦
૧૧શ્રી એમ.એ.કુરેશીપટ્ટાવાળા૯૮૨૫૯૨૦૫૮૨