પંચાયત વિભાગ


મુખપૃષ્ઠશાખાઓ મહેકમ શાખાશાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી

મહેકમ શાખા ઘ્વારા મુખ્યત્વે નીચે મુજબની કામગીરી થાય છે:

જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ હસ્તકની જુનિયર ક્લાર્ક,તલાટી-કમ-મંત્રી,ડ્રાઇવર,પટ્ટાવાળા,મલ્ટી પર્પઝ હેલ્થ વર્કર,ફીમેલ હેલ્થ વર્કરની ભરતીની અને નિમણુંકની કાર્યવાહિ.
જિલ્લા પંચાયતના વર્ગ 3ના નાયબ ચિટનીશ,સર્કલ ઇન્સ્પેક્ટર,સિનિયર ક્લાર્કની કેડરના મહેકમની કામગીરી
વર્ગ ૩ના વહિવટી કેડરના કર્મચારીઓની શિસ્ત-સેવાના નિયમોનુસાર જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી સમક્ષ અપીલોની કામગીરી
જિલ્લા પંચાયત હસ્તકના વર્ગ ૧-૨ના તમામ અધિકારીશ્રીઓની મહેકમ વિષયક કામગીરી
જિલ્લા પંચાયતના વહિવટી કેડર અને વર્ગ ૧-૨ની પ્રાથમિક તપાસ અને ખાતાકીય તપાસની કામગીરી
શાખાધિકારીશ્રીઓ તથા તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રીઓની માસિક સમીક્ષા બેઠકની કામગીરી તેમજ માહિતી અધિકાર અને સંકલનની કામગીરી
શાખાની યોજનાકીય માહિતી
મહેકમ શાખામાં કોઇ યોજનાકીય કામગીરી થતી ન હોય-માહિતી નીલ છે.
શાખા હસ્તકનાં યોજનાકીય સફળ કીસ્સાઓ

માહિતી નીલ છે.